29
Ιαν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Νικόλαου Ξυνόπουλου Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.003
Ώρα29/01/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας ελληνικά: Βασικός σχεδιασμός και προσομοίωση μονάδας καθαρισμού φυσικού αερίου.

Τίτλος εργασίας στα αγγλικά: Basic Design of Gas Process Train in Upstream Facilities.

Εξεταστική Επιτροπή:

Καθηγητής Ν. Πασαδάκης (επιβλέπων)

Επικ. Καθηγ. Β. Γαγάνης

Δρ. Δ. Μαρινάκης

Περίληψη:

Το φυσικό αέριο λόγω των ιδιοτήτων του αποτελεί ίσως το σημαντικότερο ορυκτό καύσιμο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πορεία του από τον ταμιευτήρα στην τελική χρήση απαιτεί υψηλό βαθμό επεξεργασίας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών και διεργασιών που αφορούν την επεξεργασία του φυσικού αερίου, ώστε να μπορεί να καταστεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Περιγράφονται οι σημαντικότερες μονάδες και η διεργασία μιας τυπικής εγκατάστασης επεξεργασίας φυσικού αερίου, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο βασικό σχεδιασμό και στους σημαντικότερους  παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τη μονάδα απομάκρυνσης  όξινων αερίων (Η2S, CO2) με χρήση αμίνης D.E.A. και τη μονάδα αφυδάτωσης με χρήση Τ.Ε.G.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Asprofos Engineering πραγματοποιούνται προσομοιώσεις των δυο προαναφερθέντων μονάδων με το πρόγραμμα ASPEN HYSYS και επιτυγχάνεται ο βασικός σχεδιασμός για παραγωγή αερίου της τάξης των 30 MMSCFD. Ως ακατέργαστο αέριο επιλέγεται ένα Ιρανικό φυσικό αέριο, όμοιας σύστασης με αυτή του κοιτάσματος Nοrth Pars, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί όξινο και σχετικά φτωχό σε βαρύτερους υδρογονάνθρακες. Οι σχεδιαζόμενες μονάδες επιτυγχάνουν την πλήρη απομάκρυνση των όξινων αερίων και του νερού με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός φυσικού αερίου υψηλής καθαρότητας και μεγάλης περιεκτικότητας σε μεθάνιο.

 

Abstract: 

Natural gas is considered as the most promising fossil fuel of the future. However; its route from the production to the end use requires a substantial processing. The scope of the thesis is the study of the available established technologies targeted to a product of commercial value. Basic design considerations of an acid gas removal unit and a dehydration are presented; where the target is the removal of H2S, CO2 and water content respectively.

Simulation of an acid gas removal unit using DEA and a dehydration unit using T.E.G. was conducted in collaboration with Asprofos Engineering company, by using the Aspen HYSYS Software. A North Pars Iranian gas is introduced as a feed case study. This type of gas is considered to be lean and sour. The simulation of the designed units succeed to produce 30 MMSCFD of natural gas rich in methane and free of H2S and water content.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012