31
Ιαν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Νικόλαου Διαμαντάκη Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.003
Ώρα31/01/2019 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Ανάλυση ευαισθησίας ιχνηθετών πετρελαίου ως προς τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης ροής.

Title: Sensitivity analysis of interwell partitioning tracer tests.

 

Εξεταστική Επιτροπή

Kαθηγητής Ν. Βαρότσης

Επικ. Καθηγ. Γ. Γαγάνης

Δρ. Χ. Χατζηχρήστος

 

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η χρήση ιχνηθετών σε ταμιευτήρες πετρελαίου, υπό το πρίσμα προγραμμάτων προσομοίωσης της ροής εντός του ταμιευτήρα. Ιχνηθέτες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην πετρελαϊκή βιομηχανία εδώ και πολλές δεκαετίες, ως μέσα ταυτοποίησης και χαρακτηρισμού της ροής των υδρογονανθράκων.

Υδατόφιλοι ιχνηθέτες καθώς και ιχνηθέτες που διαχωρίζονται μεταξύ πετρελαϊκής και υδάτινης φάσης εγχέονται στον ταμιευτήρα. Διαφορές στο χρόνο κατά τον οποίο οι δυο τελευταίοι εξέρχονται της παραγωγικής γεώτρησης, δίνουν κρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά συγκεκριμένα φαινόμενα ή μοτίβα ροής, καθώς και πληροφορίες για τους όγκους των ρευστών, τα οποία απαντούν στον ταμιευτήρα. 

Προκειμένου η εκτίμηση όσον αφορά τους όγκους των ρευστών να είναι επαρκής, απαιτείται η πετρελαϊκή φάση να βρίσκεται σε κατάσταση υπολειμματικού κορεσμού. Για το λόγο αυτό, η χρήση ιχνηθετών πραγματοποιείται ως επί το πλείστων προ της εκπόνησης Υποβοηθούμενης Ανάκτησης Πετρελαίου,  η οποία αποτελεί τριτογενή μέθοδο παραγωγής.

Αρχικά, είναι σημαντικό να καθοριστεί αν ροή των ιχνηθετών ως χημικά συστατικά απεικονίζεται επαρκώς μέσω της χρήσης προσομοιωτών ροής. Οι τελευταίοι βασίζονται στην εκπόνηση αριθμητικών προσεγγίσεων και εξ ορισμού δεν απαιτείται από αυτούς να αποδώσουν πλήρως τις αντιδράσεις, χημικές ή μη, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του ταμιευτήρα.

Η χρήση των ιχνηθετών εξετάστηκε παράλληλα και σε ταμιευτήρες όπου ο κορεσμός στην πετρελαϊκή φάση ήταν μεγαλύτερος της υπολειμματικής τιμής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν σε περιπτώσεις ετερογενών ταμιευτήρων, όσον αφορά τη διαπερατότητα καθώς και σε ταμιευτήρες οι οποίοι έχουν υποστεί φυσική ρωγμάτωση, κυρίως στην ποιοτική ανάλυση αυτών παρά την ποσοτική.

Abstract

The use of Partitioning Interwell Tracer Test is examined in the current thesis through the scope of black oil and chemical simulators (ECLIPSE and UTCHEM). Tracer tests have been thoroughly applied over the past decades as a means of reservoir characterisation. Partitioning Interwell Tracer Test is considered as a useful method for estimating oil volume and oil saturation, particularly before the application of Enhanced Oil Recovery methods, where the remaining oil saturation is close at its residual value. The accuracy of such predictions is investigated through the usage of ECLIPSE and UTCHEM simulators. Also, a sensitivity analysis to oil saturation distribution is conducted with regards residual oil saturation estimations.

As chemical compounds, it is important to determine whether tracers’ transportation in the porous medium is sufficiently described through the equations that are provided in the aforementioned simulators. The latter are not meant to fully encapsulate all the probable mechanisms and reactions that may occur as tracers are injected into the reservoir and flow across the rock material.

Numerical methods are also examined in the case of reservoirs that oil exhibits a non-residual saturation value. Furthermore, the use of partitioning tracers is investigated in heterogeneous reservoirs as well as in naturally fractured reservoirs as a qualitative means that may lead to useful information about flow patterns that cannot be easily deduced solely from production data themselves.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012