07
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Balac Srdan Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.003
Ώρα07/02/2019 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: Πλήρης σχεδιασμός του προγράμματος ροής πολφού και της αντλίας σε γεωτρήσεις

Τίτλος εργασίας στα αγγλικά: Full design of a drilling mud pump and flow program

Eξεταστική Επιτροπή:

Καθηγ. Πασαδάκης Νικόλαος

Επικ. Καθηγ. Γαγάνης Βασίλειος

Δρ. Μαρινάκης Δημήτριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι γεωτρητικές δράσεις πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά καθώς απαιτείται ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας του γεωτρητικού σχεδίου και της δαπάνης. Τα θέματα υδραυλικής του γεωτρητικού πολφού αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες στο ύψος της δαπάνης. Οι αντλίες πολφού πρέπει να εξασφαλίζουν τον καθαρισμό της γεώτρησης από τα τρίμματα και να συνεισφέρουν στη μεγιστοποίηση του ρυθμού διάτρησης. Για αυτό το λόγο η ροή του πολφού θα πρέπει να υπερνικά τις τριβές μεταξύ του ρευστού και των σωληνώσεων ή του τοιχώματος της γεώτρησης. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζει την πολύ μεγάλη απώλεια πίεσης στα ακροφύσια του κοπτικού άκρου. Τα υδραυλικά θέματα του πολφού μπορούν να βελτιστοποιηθούν μεταβάλλοντας τον πολφό, την παροχή και το μέγεθος των ακροφυσίων. Ελαχιστοποιώντας τις απώλειες πίεσης επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του κοπτικού άκρου και βελτιστοποίηση της χρήσης της πίεσης της αντλίας. Για τον προσδιορισμό της απώλειας πίεσης απαιτείται η γνώση της ρεολογίας (Νευτώνιας ή μη) και του προφίλ ροής (στρωτή, τυρβώδης) του πολφού στο σύστημα γεώτρησης. Βάσει αυτών προσδιορίζεται ο αριθμός Reynolds κι εν τέλει η πτώση πίεσης. Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη βελτιστοποίηση των υδραυλικών θεμάτων μίας γεώτρησης επικεντρώνοντας στο σχεδιασμό της αντλίας πολφού με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της γεωτρητικής εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, ιδίως σε κεκλιμένες γεωτρήσεις όπου η υδραυλική είναι σημαντικά πιο σύνθετη λόγω της κλίσης της τροχιάς.

ABSTRACT

Drilling projects must be planned carefully as there needs to be a balance of both efficiency of drilling and the project expenditure; that is, the goal is to drill the well reaching target depth with highest performance at the lowest cost. When it comes to reducing the cost of a project, mud hydraulics constitute one of the most important factors. To achieve hole cleaning and high rate of penetration, mud pumps are the most important equipment for providing the bit hydraulics. Circulating fluid must overcome friction between the fluid layers and the drill pipe, hole walls or casing walls, as well as the friction between solid particles and fluid. The major pressure loss occurs on the drilling bit nozzles. Therefore, pressure on the pump must be high enough to compensate for it; and it is equal to sum of all these forces. Drilling hydraulics can always be optimized by altering the pump liner, flow rate and size of the nozzles according to the depth of drilling. By minimizing pressure loss, due to friction in drilling string and annulus, maximum efficiency of the drilling bit and the maximum usage of pump pressure is achieved. In making an effective design, it is essential to have an understanding of hydraulics problems, as well as all their possible causes; in order to prepare adequate solutions to overcome delays, reduce operation costs, and reach the target. By knowing the rheology of the mud and the flow regime we can compute pressure loss in the system. Rheology studies the flow, or rather deformation of matter, described in terms of shear rate and shear stress. Fluids are described as Newtonian or non-Newtonian depending on their response to shear stress. The flow regimes that might appear in drilling are laminar, turbulent and transitional flow. Pressure loss in the system can be expressed by calculating fluid velocity and Reynolds number for flow regimes. This thesis studies hydraulics as a means of assisting the design of full flow programs that will in return provide the necessary mud pump specifications for optimal drilling. Through modeling this problem, the goal is to avoid potential drilling problems in order to ensure further efficient drilling; especially in complex and inclined wells, where the hydraulic are usually more complex because of the well path and geometry.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012