06
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Μπελερή Δήμητρας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα06/02/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:


 

Ονοματεπώνυμο:  Δήμητρα Μπελερή

Τίτλος: Βιοκλιματικός μετασχηματισμός βιομηχανικού κελύφους στην Αργολίδα
Title: Sustainable reconstruction of an industrial processing factory in Argolis

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 10 π.μ.
Σχεδιαστήριο 2  έτους Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ. Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Αναπλ.Καθ. Κων/νος Αλκέτας Ουγγρίνης,
Καθ.Νίκος Παπαμανώλης

 

Περίληψη

 Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός ερευνητικού Ινστιτούτου στον χώρο του Εργοστασίου κονσερβοποιείας “Πελαργός”, στον Αργολικό Κάμπο δίπλα στον παραθαλάσσιο οικισμό της Νέας Κίου, προσφυγικό οικισμό των κατοίκων της Κίου της Μ.Ασίας.
Το βιομηχανικό αυτό κέλυφος υπήρξε τόσο για τους πρόσφυγες, όσο και για τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής, ένα σημαντικό κεφάλαιο στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μέχρι το τέλος λειτουργίας του το 1986.
 Πρόκειται για ένα χώρο που παραπέμπει στις μεγάλες αφηγήσεις της εκβιομηχάνισης και αποβιομηχάνισης, αλλά και σε πολυάριθμες ιστορίες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η αφετηρία για την επανάχρηση του, προέρχεται από την ιδιόμορφη ιστορική καταβολή του καθώς και τη μνήμης που περικλείει, σε συνδυασμό με το ευρύτερο γεωγραφικό και κοινωνικό τοπίο και την σημαντική γεωργική παράδοση της περιοχής. Με έμπνευση από το τοπίο, τον Αργολικό Κάμπο και Κόλπο, καθώς και από την ιστορία του παρακείμενου οικισμού επιχειρείται η μετάφραση και ο επαναπροσδιορισμός της τοπικής και τοπιακής πολυπλοκότητας της περιοχής με στόχο την επανοικειοποίηση ενός εγκαταλελειμένου χώρου. Η λειτουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου αφιερωμένου στην γεωπονία και τις αγροτικές δραστηριότητες της περιοχής, με την παράλληλη ύπαρξη ενός μουσείου αφιερωμένου στην ιστορία του τόπου και του κτηρίου προσβλέπει στον επαναπροσδιορισμό του αγροτικού τοπίου, ως χώρο ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων και συμμετοχής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και στην ανάδειξη και  σύνδεση της περιοχής με το ευρύτερο φυσικό και αστικό περιβάλλον.

Abstract [προαιρετικά]

 The subject of this diploma thesis is the renovation and redesigning of a research institute in the space that used to be the Canning Factory “Pelargos”, in Argolis, next to the seaside settlement of Nea Kios, a refugee settlement of the inhabitants of Kios of Asia Minor.
This industrial shell was for both refugees and the rest of the region an important chapter in the economic and social life of the area until the end of its operation, in 1986.
 It is a place that reminds the great narratives of industrialization and de-industrialization, but also introduces numerous stories of social interest. The starting point for its re-use comes from its interesting historical past as well as the memory it contains, combined with the wider geographical and social landscape and the important agricultural tradition of the region. Inspired by the landscape, that is the lowland and gulf of Argolis, as well as, the history of the adjacent settlement, the translation and redefinition of the local and regional complexity of the area is attempted, with the objective of rejuvenating an abandoned site. The operation of a Research Center, devoted to the agronomic and agricultural activities of the region, with the parallel existence of a museum, dedicated to the history of the site and the building, seeks to redefine the rural landscape as a space for developing social relations and participating in all stages of the production process, but also aspires to the improvement and connection of the area with the wider natural and urban environment.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012