06
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κορύλλου Ελένη-Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.3
Ώρα06/02/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κορύλλου Ελένη.......................................................................................

Α.Μ.: 2011050038.........................................................................................

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019.........................

Ώρα: 11:00 π.μ...............................................................................................

Αίθουσα: Κ2Α3...............................................................................................

Θέμα «Συσσώρευση Οργανικού Υλικού στα Εδάφη της Κρήτης: Ο Ρόλος της Βλάστησης »

Title «Organic Matterial Consentration in Cretan Soil: The Role of Vegetation»

Επιβλέπων: Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1… Παρανυχιανάκης Νικόλαος

2… Νικολαϊδης Νικόλαος…

3… Καλογεράκης Νικόλαος…

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Παγκοσμίως είναι εμφανής η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η βελτίωση των καλλιεργητικών πρακτικών είναι σημαντική για την επίτευξη του στόχου αυτού. Καλύτερη ποιότητα εδάφους επιφέρει και επιθυμητά αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα. Το έδαφος όμως μπορεί να αποτελέσει και περιβαλλοντικό ρυθμιστή καθώς μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση της βλάστησης στην ποιότητα του εδάφους. Η συγκέντρωση άνθρακα και αζώτου στο έδαφος, αλλά και ο τρόπος αποθήκευσης τους είναι ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε την λειτουργία του ισοζυγίου του άνθρακα και του αζώτου στο έδαφος.

Η περιοχή που εξετάζεται στην παρούσα έρευνα είναι η λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη. Με στόχο την κατανόηση του εδαφικού υλικού συγκρίνονται αποτελέσματα από τις φυσικές και χημικές ιδιότητες εδαφών καλλιέργειας δέντρων ελιάς και αβοκάντο. Τα δύο αυτά δέντρα επιλέχθηκαν για τα αποκλίνοντα χαρακτηριστικά τους. Όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα που παραθέτονται αργότερα στην εργασία, τα εδάφη στα οποία καλλιεργείται αβοκάντο έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση οργανικού υλικού και αζώτου.  Επιπλέον υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα εδαφικά συσσωματώματα και το οργανικό υλικό άρα γίνεται εξέταση της δυναμικής τους.

Abstract:

(Αγγλικά)

Worldwide, the need for better management of natural resources is evident. Since a large fraction of these resources is used for agriculture, improving cultivation practices is important for achieving this goal. Better soil quality, brings about desirable results in the agricultural sector. But soil can also be an environmental regulator as it can store large amounts of carbon and nitrogen. This paper examines the effect of vegetation on soil quality. It is vital to understand, carbon and nitrogen concentration in the soil, as well as the way these compounds are stored.

The area under consideration in this research is the Kiliaris river basin. In order to understand the soil material, results from the physical and chemical properties of olive tree and avocado cultivation lands are compared. These two trees were selected for their divergent characteristics. As shown in the results listed later in the work, the soils cultivated with avocados have a higher concentration of organic material and nitrogen. Moreover, there is a significant interaction between the soil aggregates and the organic material, so their dynamics is examined thoroughly.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012