08
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βατικιώτη Ευάγγελου-Αχίλειου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58
Ώρα08/02/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ευάγγελου – Αχίλειου Βατικιώτη με θέμα

Συλλογή, Ενοποίηση και Παρουσίαση Δεδομένων Εναλλακτικού Τουρισμού

Collection, Unification and Presentation of Alternative Tourism Data

 

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, 10 π.μ. Αίθουσα 145Π58, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

 

Εξεταστική Επιτροπή 

Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης(επιβλέπων)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μανιά

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς

 

Περίληψη

Ο εναλλακτικός τουρισμός αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο ρεύμα στο χώρο του τουρισμού και αναφέρεται στο σύνολο μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων, οι οποίες προσελκύουν ανθρώπους με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εναλλακτικού τουρισμού αποτελούν ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός κ.α. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία συλλέγει, διαχειρίζεται και αναπαριστά τοποθεσίες ενδιαφέροντος (Points Of Interest) αθλητικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, το σύστημα υποστηρίζει την συλλογή δεδομένων για τοποθεσίες ενδιαφέροντος διαφόρων κατηγοριών μέσω τεχνικών διαδικτυακής εξόρυξης (web scraping), την ενοποίηση τους με την έννοια της κληρονομικότητας καθώς και την αναπαράσταση των τοποθεσιών ενδιαφέροντος μέσω της εφαρμογής. Τέλος, η διαδικτυακή εφαρμογή προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα να εξερευνήσουν νέα σημεία ενδιαφέροντος αθλητικού τουρισμού, καθώς και την δυνατότητα να συμβάλουν στην αξιολόγηση τους.

 

Abstract

Alternative tourism is a constantly growing trend in the tourism sector and refers to all forms of tourism that attract people with special interests. Typical examples of alternative tourism are agrotourism, ecotourism, cultural tourism and others. The purpose of the diploma thesis is to design and implement a web application that collects, manages and presents Points of Interest related to athletic and active tourism. In particular, the system supports three operations related to athletic or active tourism. Firstly, it supports the collection for points of interest of various categories through web scraping techniques. Secondly it implements their Unification using the concept of inheritance. Last but not least, it presents the Points of Interest and offers to users the opportunity to explore new points of interest in sports tourism, as well as the ability to contribute to their evaluation.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012