20
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Συλλιγνάκη Ι. Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα20/02/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας:

Διερεύνηση γεωλογικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών στη θέση κατασκευής του φράγματος Βαλσαμιώτη

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Εμμανουήλ Στειακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Επιβλέπων)

Γεώργιος Εξαδάκτυλος, Καθηγητής

Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Καθηγητής

 

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών στη θέση θεμελίωσης του φράγματος Βαλσαμιώτη (Βατόλακκος, Χανιά). Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της διαπερατότητας και της μηχανικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών κατά μήκος του άξονα και στα αντερείσματα του φράγματος.

Γεωλογικά η περιοχή θεμελίωσης του φράγματος δομείται από μεταμορφωμένους - ημιμεταμορφωμένους χαλαζιτικούς – φυλλιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι είναι καταπονημένοι από πτυχωσιγενείς και ρηξιγενείς τεκτονικές επιδράσεις.

Υδρογεωλογικά, οι σχηματισμοί χαρακτηρίζονται ως χαμηλής διαπερατότητας. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των δοκιμών Maag εντοπίσθηκαν ζώνες υψηλής διαπερατότητας που χρήζουν θεραπείας και καθορίστηκε ή έκταση της προτεινόμενης διαφραγματικής κουρτίνας.

Σύμφωνα με τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών και τα συστήματα ταξινόμησης RMR και GSI εκτιμήθηκαν οι παρακάτω τιμές:

  • Σερικιτικός χαλαζίτης με φυλλιτικές παρεμβολές (αριστερό αντέρεισμα): RMR = 44, GSI = 40 – 45.
  • Σερικιτικός χαλαζίτης με ενστρώσεις φυλλίτη και αργιλικό σχιστόλιθο (δεξιό αντέρεισμα):RMR = 44, GSI = 40 – 45.
  • Φυλλίτης (υψηλό τμήμα δεξιού αντερείσματος): RMR = 24, GSI = 25 – 30.
  • Φυλλίτης με παρεμβολές χαλαζιτών (στην περιοχή της κοίτης): RMR = 37, GSI = 30 – 35.

Στη συνέχεια προσδιορίσθηκαν οι μηχανικές παράμετροι (c, φ), το μέτρο παραμόρφωσης EM της βραχόμαζας και  οι σταθερές mb, s και a του κριτηρίου Hoek - Brown που δίδουν την δυνατότητα εκτίμησης της αντοχής και της φέρουσας ικανότητας κατά μήκος του άξονα και στα αντερείσματα του φράγματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012