15
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ.Μπαλαφούτη Αθανασίου-Αχιλλέα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα15/02/2019 13:00 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μπαλαφούτης Αθανάσιος-Αχιλλέας

Αριθμός Μητρώου:              2013010010

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Επισκόπηση και Ανάλυση Αγοράς Εργασίας Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

 

Τίτλος στα Αγγλικά:  Reviewing and analyzing job market for Production and Management Engineers

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Νικόλαος Ματσατσίνης

Πρώτο Μέλος:                 Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος:       Κρασαδάκη Ευαγγελία

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:     Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διεξαγωγή έρευνας για α) την υφιστάμενη επαγγελματική κατάσταση των διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), β) τις απόψεις αυτών αλλά και των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται, και γ) την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων στην ένταξη του δυναμικού τους από αποφοίτους ΜΠΔ. Αρχικός στόχος αποτελεί η παρουσίαση μιας συνολικής επισκόπησης, βασισμένη στην ελληνική αλλά και διεθνής βιβλιογραφία, σχετικά με το αντικείμενο της απασχόλησης των ΜΠΔ. Ακολουθεί διεξαγωγή έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων μέσα από τα οποία, η εργασία στοχεύει να ερευνήσει ζητήματα που αφορούν συνθήκες και διαδικασίες ένταξης στην αγορά εργασίας, των επαγγελματικών προφίλ των ΜΠΔ και την διερεύνηση της διάστασης μεταξύ του επαγγελματικού προφίλ και της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο στατιστικό λογισμικό. Παράλληλα, μέσω της μεθόδου των συνεντεύξεων ακολούθησε μια ποιοτική έρευνα, βασισμένη σε δεδομένα πρωτογενούς χαρακτήρα για να αναδειχθούν κύρια θέματα που αφορούν τον κλάδο των ΜΠΔ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν το κατά πόσο έτοιμοι είναι οι διπλωματούχοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να φανούν αντάξιοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, παρέχοντας μια συνολική εικόνα του προφίλ των αποφοίτων του τμήματος ΜΠΔ, της άποψης που επικρατεί στην αγορά για τους ΜΠΔ, ενώ μέσα από την σύγκριση και αξιολόγηση αυτή αποτυπώνονται οι ανάγκες ένταξης και οι προοπτικές απασχόλησής τους.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:     

Aim of present diplomatic work is the conduct of research for a) the existing professional situation of qualified Production and Management Engineers (PME), b) the opinions of these but also enterprises in which they are occupied, and g) the recording of needs of enterprises in the integration of their potential from alumnus PME. Initial objective is the subject of the presentation of total review, based in Greek but also international bibliography, with regard to employment of PME. It follows conduct of research with use of questionnaires through which, the work aims it searches questions that concern conditions and processes of integration in the job market, professional profiles of PME and the investigation of dimension between the professional profile and their professional identity. For the treatment and the analysis of data that was assembled, was used suitable statistical software. At the same time, via the method of interviews it followed a qualitative research, based on data of primary character in order to are elected main subjects that concern the branch of PME. Concretely, were realised interviews with companies relative with the object, so that they answer in questions that concern how much ready are the graduates to include itself in the job market and to appear worthy in the modern requirements of industry. Finally are presented the results of research, providing a total picture of profile of graduates of department PME, the opinion that prevails in the market for their PME, while through the comparison and this evaluation are impressed the needs of integration and their prospects of employment.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             15/2/2019

Ώρα:   13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Δ5.008 (ΕΡΓΑΣΥΑ)

Κτίριο:    Δ5

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012