05
Μαρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής -Λιαντράκη Μελανθία-Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.3
Ώρα05/03/2019 13:00 - 15:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: Λιαντράκη Μελανθία 

Α.Μ.:  2015057387

Ημερομηνία Παρουσίασης:  05-03-2019 

Ώρα: 13:00-15:00 

Αίθουσα: Κ2Α3 

 

Θέμα ΔΜΣ « Επαναχρησιμοποίηση νερού και η Κοινωνική αποδοχή του»

 

Title MSc «Water reuse and social acceptance»

Επιβλέπων:…Γκίκας Πέτρος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1……Πέτρος Γκίκας

2……Ευπραξία (Αίθρα) Μαριά 

3……Κωνσταντίνος Κομνίτσας

 

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Γης τα τελευταία έτη. Η διασφάλιση των υπαρχόντων αποθεμάτων νερού δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα καθώς τα αποθέματα όλο και λιγοστεύουν λόγω της υπερκατανάλωσης νερού σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές.  Η λύση στο πρόβλημα είναι η εξεύρεση νέων αποθεμάτων. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι μία πρακτική που θα έδινε λύση στο πρόβλημα.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού. Επίσης, διερευνώνται οι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού στην επαναχρησιμοποίηση νερού και τον τρόπο με τον οποίο αποδέχεται το κοινό την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Σημαντικότατος παράγοντας για να επιτύχει οποιοδήποτε πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης νερού, είναι να φέρει της αποδοχής της τοπικής κοινωνίας που θα το χρησιμοποιεί. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εφαρμογών της επαναχρησιμοποίησης που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Τις περισσότερες περιπτώσεις αρνητικής διάθεσης της κοινότητας να χρησιμοποιήσει ανακτώμενο νερό συναντιούνται σε περιπτώσεις με άμεσες ή έμμεσες πόσιμες εφαρμογές και στις περιπτώσεις που αναμένει η τιμή του να είναι αισθητά χαμηλότερη από το νερό ύδρευσης. Επίσης, σημαντικό ρόλο, για την αποδοχή επαναχρησιμοποίησης νερού από το κοινό, παίζει και το επίπεδο μόρφωσης της κοινωνίας καθώς και το πόσο καλά έχει ενημερωθεί το κοινό. Άλλοι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού είναι ο φόβος της ασθένειας από παθογόνους μικροοργανισμούς, αίσθηση κινδύνου και αηδίας.

Στη συνέχεια εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις αντιδράσεων σε προγράμματα επαναχρησιμοποίησης. Και τέλος καθορίζεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτείας, των αρχών και της εκπαίδευσης στην υιοθέτηση πρακτικών επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.

Σε γενικές γραμμές το κοινό αποδέχεται την επαναχρησιμοποίηση έχοντας τη σωστή αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποδοχή όμως τους μειώνεται όταν πρόκειται για οικιακή χρήση ή για πόση.

Ένα εξειδικευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο θα ήταν καθοριστικό καθώς στο μέλλον προβλέπονται πολλά έργα επαναχρησιμοποίησης νερού. Η πολιτεία θα πρέπει να προετοιμάσει τους κατοίκους για να δεχτούν την πρακτική επαναχρησιμοποίησης ως κάτι φυσικό, χωρίς να προκληθεί άγχος ή πίεση στους απλούς πολίτες.

Abstract:

(Αγγλικά)

The lack of water is one of the biggest problems of the Earth in recent years. Securing of existing water reserves, unfortunately, in recent years is not a solution of the problem as stocks are shorter because of the over-consumption of water combined with climate change. The solution is finding new stocks. Re-use of treated wastewater is a practice that would solve the problem.

In this search presents the problems and benefits of re-use of recovered water. It is investigated the parameters that affect public acceptance in water reuse and the way which it is accepted by the public to reuse water. A major factor in achieving any water reuse program is to accept the local community that will use it. There are many examples of reuse applications mentioned in this paper. Most cases of community mistreatment to use recovered water meet in cases involving direct or indirect oral applications. And where it expects the price to be significantly lower than water supply. Also, an important role in accepting water reuse by the public also plays the role of educating society as well as how well the public is well informed. Other parameters that affect public acceptance are the fear of disease from pathogenic microorganisms, a sense of danger and disaffection.

Various cases of reactions to reuse programs are being considered. Finally, it is presented how important is the role of the state, authorities and education in adopting practices of re-use of recovered water.

General, the public accepts re-use water with the right idea of protecting the environment. However, their acceptance is reduced when it comes to household or drinking.

A common law would be crucial as many water re-use projects are planned in the future. The state should prepare residents to accept the practice of re-use as something natural without causing stress or pressure on ordinary citizens.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012