06
Μαρ

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας Κυριαζίδη Αναγνωστοπούλου Δανάης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: ΑΡΜΗΧ   Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα06/03/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Δανάη Κυριαζίδη-Αναγνωστοπούλου


Τίτλος: Χωρικές μεταφράσεις της Οικειότητας:Το παράδειγμα της Κατοικίας

Title: Spatial translations of Intimacy:The Residence example


Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 11.00 π.μ.
Αίθουσα Κ4, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ.Καθηγ. Δήμητρα Χατζησάββα (επιβλέπουσα)
Αναπλ.Καθ.Νικόλαος Σκουτέλης
Αναπλ. Καθ. Κωσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης


Περίληψη

 Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει και να αναδείξει τα στοιχεία που κάνουν έναν χώρο οικείο, εξετάζοντας ακόμα και χώρους διφορούμενους ως προς αυτή την ιδιότητα όπως τα ερείπια, χώρους που δεν φέρουν μέσα τους το οικείο με την πρώτη ματιά, εστιάζοντας τελικά στην κατοικία ως κύριο χωρικό αποτύπωμα οικειότητας.
 Θα αναλυθεί αρχικά η συνθήκη της χωρικής οικειότητας υπό το πρίσμα εννοιών όπως η ατμόσφαιρα, η κρυπτότητα, η απτικότητα. Στη συνέχεια θα γίνει μία προσέγγιση του ερειπίου ως το χωρικό μεταίχμιο μεταξύ του οικείου και του ανοίκειου, σε μία προσπάθεια να διερευνηθεί το οικείο σε όλες του τις συντεταγμένες. Εν τέλει, η έρευνα καταλήγει σε απτά αρχιτεκτονικά παραδείγματα κατοικιών που αποδίδουν, φέρουν χωρικές και συνθετικές συνθήκες οικειότητας.

Abstract

 The present research attempts to explore and highlight the elements that create an intimate space, investigating at the same time ambiguous spaces such as ruins, in which the familiar is not visible at first glance, focusing finally at residence as a major spatial imprint of intimacy.
 It will be initially analyzed the condition of spatial intimacy in terms of concepts such as atmosphere, crypticity, tactility. Furthermore, in order to try to explore the familiar in all of it’s coordinates, an approach will be made of the ruin as the spatial boundary between the familiar and the unfamiliar. To conclude with,

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012