18
Απρ

Αλλαγή ώρας παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής Ξαρχουλάκου Δημήτριου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   Ομιλία/Διάλεξη  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων
Ώρα18/04/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Θέμα ελληνικά: Ανάπτυξη/ Βελτίωση Μεθοδολογίας και Ανάλυση Ραδιονουκλιδίων σε Υδατικά Δείγματα.

Θέμα αγγλικά: Development/Improvement of Methodology and Radionuclides Analysis in Water Samples.

 

Επταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

  1. Καλλίθρακας- Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (Επιβλέπων).
  2. Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης (μέλος τριμελούς).
  3. Κλούβας Αλέξανδρος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. (μέλος τριμελούς).
  4. Βαφείδης Αντώνιος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης.
  5. Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης.
  6. Πηλακούτα Μυροφόρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
  7. Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Περίληψη:

Τα φυσικά ραδιονουκλίδια 238U, 234U, 210Pb και 210Po, είναι μέλη της φυσικής ραδιενεργής σειράς του 238U (χρόνος ημιζωής: 4.5x109 χρόνια). Τα παραπάνω στοιχεία ανιχνεύονται σε πλήθος περιβαλλοντικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων και στα υδατικά. Η ανά ζεύγη μελέτη τους (234U/238U και 210Pο/210Pb) χρησιμοποιείται σε πλήθος ερευνητικών τομέων, παρέχοντας γεωχημικές και άλλες πληροφορίες. Επίσης, και το καθένα ξεχωριστά παρουσιάζει υψηλό ραδιολογικό ενδιαφέρον δεδομένου ότι συνεισφέρουν στην ετήσια πρόσληψη ραδιενεργού δόσης του πληθυσμού. Ιδιαιτέρως το πολώνιο και συγκεκριμένα  το ισότοπό του 210Po είναι ένα από τα πιο ραδιοτοξικά φυσικώς ενυπάρχοντα ραδιοϊσότοπα. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντική η μελέτη των προαναφερόμενων ραδιονουκλιδίων, η ανίχνευση της συγκέντρωσής τους, καθώς επίσης και η μελέτη της κινητικότητάς τους στο περιβάλλον. Εξίσου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνεχής ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών που συνεισφέρουν στην ανάλυσή τους όπως και η βελτίωση των ήδη υπαρχουσών.

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν αφενός η περεταίρω ανάπτυξη της ραδιοχημικής μεθοδολογίας καθώς και η ανάλυση των ραδιονουκλιδίων που αναφέρθηκαν μέσω της πραγματοποίησης υδρολογικής μελέτης σε επιφανειακά (ποτάμια) ύδατα όλης της περιφέρειας. Αναλύθηκε η συμπεριφορά τους στο περιβάλλον αυτό και εξετάστηκαν οι ισορροπίες 234U/238U και 210Po/210Pb οι οποίες παρέχουν δεδομένα γεωχημικού και ραδιολογικού ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, κύριος σκοπός της διατριβής ήταν και η βελτίωση της ραδιοχημικής μεθοδολογίας η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάπτυξης νέας μεθοδολογίας ανάλυσης ισοτόπων ουρανίου 234U και 238U στο πόσιμο και το θαλασσινό νερό. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε βασίστηκε στην τεχνική της μεμβρανικής συμπλοκοποίησης, σύμφωνα με την οποία τα ισότοπα ουρανίου δεσμεύτηκαν επιτυχώς σε ειδική πρωτότυπη συμπλοκοποιητική μεμβράνη που παρασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό και κατόπιν αναλύθηκαν και μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις τους.

Για την πραγματοποίηση όλων των αναλύσεων έγινε χρήση πλήθους ραδιοχημικών τεχνικών, ενώ οι μετρήσεις των ραδιονουκλιδίων πραγματοποιήθηκαν με την μέθοδο της άλφα (α-) φασματοσκοπίας δεδομένης της εκπομπής άλφα ακτινοβολίας των ισοτόπων ουρανίου και του 210Po. Ο ραδιενεργός μόλυβδος 210Pb όντας μητρικό ραδιονουκλίδιο του 210Po, προσδιορίστηκε εμμέσως επίσης με άλφα φασματοσκοπία μέσω της εκ νέου τροφοδότησης 210Po στα αναλυόμενα δείγματα.

 

Abstract:

The natural radionuclides 238U, 234U, 210Pb and 210Po are members of 238U (half-life: 4.5x109 years) natural decay series. The above radionuclides are detected in a wide range of environmental systems, including aquatic. The study of 234U/238U and 210Pο/210Pb ratios is used in various research fields, providing geochemical and other scientific information. Moreover, each one of these radionuclides is of high radiological interest as they contribute to the annual radioactive intake of the population. Particularly polonium, especially 210Po, is one of the most radiotoxic naturally occurring radioisotopes. Therefore, the study of the mentioned radionuclides is very important as well as the monitoring of their environmental mobility. The continuous development of new methodologies which contribute to their analysis and the improvement of existing ones is similarly of high interest.

The purpose of the present research was on the one hand the further development of the radiochemical methodology and the analysis of the radionuclides reported, by carrying out a hydrological study on surface (river) waters throughout the Greek region. The disequilibrium of 234U/238U and 210Po/210Pb and their mobility was examined, providing geochemical and radiological data.

Simultaneously, major purpose of the present research was also the improvement of radiochemical methodology which was carried out through the development of a new methodology for the analysis of uranium isotopes 234U and 238U in drinking water and seawater. The developed method was based on membrane complexation technique, according to which uranium isotopes were bind to a special prototype complexation membrane which prepared for this purpose and then their concentrations were analyzed and measured.

The analyzes were performed through the use of various radiochemical techniques, while the radionuclides measurements were carried out via alpha (a-) spectrometry since uranium isotopes and 210Po emit a-radiation. As a parental radionuclide of 210Po, the radioactive lead 210Pb was indirectly determined by alpha spectrometry through the ingrowth of 210Po at the analyzed samples.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012