09
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παλιγγίνη Αναστασίας -Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα09/05/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: 
Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ελέγχου καυσίμων ναυτιλίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL Annex VI.
 

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Καθηγητής Ν. Πασαδάκης
Καθηγητής Ν. Καλλίθρακας
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Καρώνης

Περίληψη εργασίας:
Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στις σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ελέγχου καυσίμων ναυτιλίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL Annex VI. Oι αναλυτικές τεχνικές ελέγχου που αναπτύχθηκαν με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων ήταν η μέτρηση ιξώδους και πυκνότητας με την συσκευή Stabinger SVM 3000, η Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR), η αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS) με σύστημα μικροεκχύλισης στερεής φάσης (SPME), καθως και ο φθορισμός Ακτίνων Χ (XRF). Oι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο 37 δειγμάτων ναυτιλιακών καυσίμων, 17 υπολειμματικών ναυτιλιακών καυσίμων (μαζούτ) και 20 αποσταγματικών (ντήζελ). Επιμολύνσεις στα καύσιμα ταυτοποιήθηκαν με βάση τα MS χρωματογραφήματα και τα IR φάσματα τους, χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες της Agilent (NIST 14) και της Lloyd’s Register S.A. Mία σειρά από 72 αρωματικές ενώσεις ταυτοποιήθηκαν επίσης και αξιολογήθηκαν. Οι σημαντικότερες επιμολύνσεις που εντοπίστηκαν ήταν το στυρένιο και τα λιπαρά οξέα μεθυλεστέρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρηθέντων φυσικών ιδιοτήτων των καυσίμων και των ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν, πραγματοποίηθηκε κατάταξη των καυσίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά ISO 8217.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012