08
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Μπιτσακάκη Ξανθίππης-Σισάκη Ζαμπίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα08/05/2019 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

 


Ονοματεπώνυμο:Ξανθίππη Μπιτσακάκη, Σισάκη Ζαμπία


Τίτλος:Η πορεία των επεμβάσεων στον πολεοδομικό ιστό της παλιάς πόλης του Ηρακλείου και ο ρόλος τους στη διαμόρφωσή της

Title:The course of the interventions in the urban center of the city center of Heraklion and their role in shaping it


Τετάρτη 8 Μαΐου  2019, 9.00 π.μ.
Αίθουσα Κ4 ισόγειο

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.: Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Αναπλ. Καθ. :Τζομπανάκης Αλέξιος
Αναπλ. Καθ.: Σκουτέλης Νικόλαος


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία μελετά την καταγραφή της μακραίωνης πορείας της παλιάς πόλης του Ηρακλείου ως προς τη μορφή, τη δομή και τη λειτουργία, από τότε που καταγράφεται για πρώτη φορά στην ιστορία έως τη σύγχρονη εποχή, μέσα από τα γεγονότα της κάθε ιστορικής περιόδου, από την οποία επηρεάστηκε.
 Η εργασία επιχειρεί να μελετήσει την επίδραση των επεμβάσεων που διαχρονικά έχουν πραγματοποιηθεί στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Έτσι, επιλέχθηκε να εξεταστεί ο πολεοδομικός ιστός στις διάφορες ιστορικές περιόδους, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που λειτούργησε και μεταβλήθηκε.
 Αρχικά, ερευνάται η ιστορική πορεία του Ηρακλείου από  τη μινωική περίοδο έως και την οθωμανική κυριαρχία και εξετάζονται οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί στην παλιά πόλη. Έπειτα, μελετώνται οι επεμβάσεις στην περιοχή, από τις αρχές έως τα τέλη του 20ού αι., μέσα από τη μελέτη σχεδίων. Τέλος, καταγράφονται όλες οι επεμβάσεις που έγιναν και πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σημερινού πολεοδομικού ιστού της παλιάς πόλης.

Abstract

The present study investigates the long history of the city of Heraklion, based on its form, structure and function, since the first historic evidence of its existence and up to the present time, through the events of each historical period that affected and shaped the city into its current form.
 The study attempts to examine the effect of the interventions that have taken place throughout the course of time on the historic city centre. Thus, it was decided to examine the urban centre through the various historical periods, in order to better understand the way it functioned and evolved.
 First and foremost, we investigated the historical course of Heraklion from the Minoan Era to the Ottoman occupation and studied the changes that occurred in the city centre. Then, we studied the interventions that took place during the 20th century, through the review of city plans. Last but not least, we recorded all the interventions that have taken place up to the present day, which have played a decisive role in shaping the current form and function of the historical city centre.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012