09
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Σούλλα Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα09/05/2019 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Σούλλας Γεώργιος

Αριθμός Μητρώου:  Γιώργος

 

Τίτλος στα Ελληνικά:            ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος στα Αγγλικά:            MULTI-CRITERIA EVALUATION OF HOTEL UNITS IN GREECE

 

 Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Πρώτο Μέλος:            Κ. Μιχαήλ Δούμπος

Δεύτερο Μέλος: Κ. Ευάγγελος  Γρηγορούδης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Στη παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μελέτη και αξιολόγηση  οικονομικών καταστάσεων και επιδόσεων σημαντικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων -μονάδων στην Ελλάδα για την περίοδο 2012-2014. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση  στατιστικών στοιχείων για τον τουρισμό, ανεξαρτήτως της τριετίας  που προαναφέρθηκε με στόχο την ύπαρξη ολοκληρωμένης εικόνας  για την ποσοστιαία  ανάπτυξη ή ύφεση του τα τελευταία χρόνια. Έπειτα γίνεται εισαγωγή χρηματοοικονομικών δεικτών που μας ενδιαφέρουν για την πραγματοποίηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Μέσω αυτής θα πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την κατάσταση, την κερδοφορία και τη ρευστότητα τους καθώς και τα  περιθώρια ανάπτυξής τους. Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωση της παρουσίασης των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στην ανάλυση αυτή, με μια μικρή περιγραφή των δραστηριοτήτων τους, παρατέθονται  τα αποτελέσματα τους για την τριετία  που μας απασχολεί σημειώνοντας ταυτόχρονα, τις υψηλότερες και χαμηλότερες επιδόσεις τους. Πραγματοποιώντας σύγκριση μεταξύ των εταιρειών  κάνοντας  χρήση της μεθόδου  PROMETHEE και με πολυκριτήρια ανάλυση γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των εταιρειών όπου  προκύπτει η συνολική κατάταξης  τους. Αυτό γίνεται εφικτό χρησιμοποιώντας έναν μικρότερο αριθμό από τους αριθμοδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως. Μέσω αυτής της κατάταξης  διαφαίνονται οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Τέλος σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα, καταλήγουμε στην συνολική οικονομική κατάσταση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και για τις προοπτικές ανάπτυξης τους στα επόμενα χρόνια.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

This thesis deals with the study, investigation and evaluation of the financial statements and performance of major hotel businesses - units in Greece,  for  the period 2012-2014. First of all, is being a presentation of the statistics on tourism independently the period we are interested in  to have a complete percentage  analysis between the growth or recession in recent years. Then the financial indices of interest are introduced and used for  the financial analysis. Through this financial analysis an evaluation of the hotel business will be carried out in order to collect data regarding their situation, their profitability, their liquidity and their growth margins. For there more, the presentation of the companies that will participate in this analysis with a small description of their activities, their results are listed  for the period we are concerned, noting  their higher and lower performance. Using the PROMETHEE method where a comparison is made between the companies and finally the overall ranking. This is obtained by using a smaller number of the previously used numerals. Through this ranking, companies that have outlined their performances as positive and negative have emerged. Finally, with the previous data, we come to the conclusion about the overall financial situation of the hotel businesses in Greece, as well as the prospects for their development in the coming years.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             09/05/2019

Ώρα:                       11:00

 

Χώρος ​​​​​​​Εξέτασης

Αίθουσα:               ΕΡΓΑ.ΣΥ.Α.

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012