22
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τσουβαλά Δημήτριου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα22/05/2019 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: Ποσοτική ανάλυση μπεντονιτών από Ελλάδα και Αμερική με τη μέθοδο Rietveld

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Καθηγητής Χρηστίδης Γεώργιος
Καθηγητής Αλεβίζος Γεώργιος
ΕΔΙΠ Στρατάκης Αντώνιος

Περίληψη εργασίας:
Η ποσοτικοποίση των αναλυτικών αποτελεσμάτων, παίζει σημαντικό ρόλο στον χαρακτηρισμό ενός υλικού και στην περεταίρω ανάπτυξη των εφαρμογών του. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, μελετήθηκε η συμμετοχή των διαφόρων ορυκτών φάσεων σε μπεντονίτες από την Ελλάδα και την Αμερική, με τη χρήση της αναλυτικής μεθόδου της περιθλασιμετρίας των ακτινών-Χ (XRD), σε συνδυασμό με τη μέθοδο Rietveld. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκτιμήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά με την χρήση των λογισμικών EVAκαι Autoquan. Με βάση τη ερμηνεία των πειραματικών δεδομένων οι μπεντονίτες από την Ελλάδα, περιέχουν ποσοστά σμεκτίτη που ξεπερνούν το 90%, και μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν υψηλής καθαρότητας, καθώς περιέχουν μόνο 5 ορυκτές φάσεις. Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν τους ελληνικούς μπεντονίτες καλύτερους για εφαρμογές μεταλλουργίας, γεωτρήσεων και κεραμικής από τα εξετασθέντα δέιγματα με προέλευση τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Λέξεις Κλειδιά: Περιθλασιμετρία Ακτινών-Χ, Μπεντονίτης, Σμεκτίτης, Μέθοδος Rietveld

Abstract
The quantification of analytical results is crucial for material characterization and further development of applications. In the framework of the present dissertation, the partitioning of different mineral phases in Greek and American bentonites, was investigated by the means of X-ray diffracrion (XRD), combined with the Rietveld method. The results, were both qualitatively and quantitatively evaluated with the utilization of EVA and Autoquan softwere packages.The interpretation of the experimental results, pointed that Greek bentonites, contain up to 90% smectite, and can be characterized as high purity materials, as they contain only 5 mineral phases.These properties make Greek bentonites more suitable for industrial application related with metallurgy, drilling and ceramics, compared with the studied samples from the United States of America.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012