07
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Γρεβενιώτη Μαρίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα07/06/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: 
Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων και διαχρονική εξέλιξη των δεικτών εργασιακής ασφάλειας για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία

Title:
Statistical analysis of accidents in greek mining industry and temporal variation of safety indices.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Καθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Επιβλέπων)
Καθηγητής Κομνίτσας Κων/νος, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Δρ. Παπαδάκης Γεώργιος, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Περίληψη εργασίας:

Τα θέματα της εργασιακής ασφάλειας και της υγείας έχουν μεγάλη σημασία στην ελληνική εξορυκτική βιομηχανία καθώς η εργασία στον συγκεκριμένο κλάδο χαρακτηρίζεται μία από τις πιο επικίνδυνες. Συνεπώς, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον μεταλλευτικό κλάδο η μείωση των ατυχημάτων.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων και μελέτη της διαχρονικής εξέλιξη των δεικτών εργασιακής ασφάλειας για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αιτίων και συνθηκών που σχετίζονται με τα ατυχήματα στον ελληνικό εξορυκτικό κλάδο. Η χρονική περίοδος που μελετήθηκε καλύπτει το χρονικό διάστημα 1997-2017.

 Αρχικά συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα (στοιχεία ατυχημάτων) από τις επιθεωρήσεις μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος. Επιλέχθηκαν για μελέτη τα ατυχήματα που είχαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στον εργαζόμενο (θανατηφόρα, ατυχήματα που προκάλεσαν μόνιμη βλάβη ή και προσωρινή βλάβη αλλά μεγάλης διάρκειας και που δυνητικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη). Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων για τη συστηματική καταγραφή των ατυχημάτων που έχουν συμβεί σε επιφανειακές και υπόγειες εκμεταλλεύσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση και η ανάλυση των παραγόντων που συνδέονται με τα ατυχήματα, σύμφωνα με την θεωρία του Grose (ανθρώπινος παράγοντας, περιβάλλον εργασίας, χρησιμοποιούμενος  εξοπλισμός, διοίκηση).

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι με βάση τον δείκτη συχνότητας θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100000 εργαζομένους ο μεγαλύτερος βαθμός επικινδυνότητας παρουσιάζεται σε λατομεία μαρμάρων-σχιστολιθικών πλακών και λατομεία αδρανών υλικών. Οι κύριες νομοθετικές παραβάσεις που εντοπίστηκαν σχετίζονται με τη μη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, την ελλιπή εκπαίδευση και επίβλεψη. Παρατηρείται ελαφρά πτωτική τάση του δείκτη συχνότητας (ατυχήματα ανά 100000 εργαζόμενους), ενώ η συσχέτιση των δεικτών των ατυχημάτων με τα οικονομικά μεγέθη του (ΑΕΠ και Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το κλάδο ορυχείων-λατομείων) έδειξε ότι η μεταβολή των οικονομικών αυτών μεγεθών δεν επηρεάζει σημαντικά την πολιτική των επιχειρήσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον κλάδο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012