06
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Χριστίδη Βασιλικής-Λουίζα, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων Μηχ.Ο.Π.
Ώρα06/06/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: 
Σχεδιασμός Πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης 

Title:
Sesmic reflection survey design for imaging the surfaces of deep sea enviroment south of Crete.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθ. Κοκίνου Ελένη , ΤΕΙ Κρήτης
Δρ. Κρητικάκης Γεώργιος, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Περίληψη εργασίας:

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση σεισμικού πειράματος και η παραγωγή συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης χρησιμοποιώντας γεωλογικό μοντέλο που αντιστοιχεί στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Από την επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων προέκυψαν οι σεισμικές τομές χωροθέτησης οι οποίες υπερτέθηκαν στο μοντέλο τμηματικών ταχυτήτων (Interval velocity model) και ακολούθησε η γεωλογική ερμηνεία με τη βοήθεια δημοσιευμένων εργασιών στην περιοχή μελέτης, τα σεισμικά στρώματα αποδόθηκαν σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Η οριζόντια έκταση του αρχικού γεωλογικού μοντέλου ήταν 8345m ενώ το μέγιστο βάθος ορίστηκε στα 6000m. Για τη δημιουργία των συνθετικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Matlab και ο αλγόριθμος PSV_SYNTHETICS ο οποίος αναπτύχθηκε στο  Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των συνθετικών καταγραφών ακολουθώντας τα εξής βήματα: ταξινόμηση των καταγραφών κοινής πηγής σε καταγραφές Κοινού Ενδιάμεσου Σημείου, διόρθωση Κανονικής Χρονικής Απόκλισης, δημιουργία τομής σεισμικής υπέρθεσης και χωροθέτηση της σεισμικής τομής.

Εφαρμόστηκαν τρεις μέθοδοι σεισμικής χωροθέτησης. Η μέθοδος Χωροθέτησης Kirchhoff, η μέθοδος χωροθέτησης Πεπερασμένων διαφορών (Finite differences), καθώς και η μέθοδος Μετατόπισης φάσης στο χώρο των συχνοτήτων (Phase shift).

Εν κατακλείδι με βάση τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, από τις τρεις μεθόδους χωροθέτησης που εφαρμόστηκαν, βέλτιστα αποτελέσματα προκύπτουν από τη μέθοδο χωροθέτησης στο χώρο των συχνοτήτων. Η χωροθετημένη σεισμική τομή είναι απαλλαγμένη από περιθλάσεις.  Από την σύγκριση της σεισμικής τομής με το γεωλογικό μοντέλο προκύπτει ότι η σεισμική χωροθέτηση επανατοποθετηθεί τους ανακλαστήρες  στην σωστή τους θέση και  απεικονίζει δομές στο υπέδαφος με πολύ καλή  ακρίβεια. Τα συνθετικά δεδομένα και ο προσομοιωτής συνέβαλαν στην βελτιστοποίηση  των παραμέτρων του πειράματος σεισμικής ανάκλασης στην υπό μελέτη περιοχή.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012