13
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Κας Καραμίντζου Βασιλικής , Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα13/06/2019 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας:
Εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου στο τμήμα ηλεκτροκαμίνων του μεταλλουργικού συγκροτήματος της ΛΑΡΚΟ

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Καθηγητής Γαλετάκης Μιχαήλ (Επιβλέπων)
Καθηγητής Κομνίτσας Κων/νος
Δρ. Κόντος Ιωάννης

Περίληψη εργασίας:

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση-ανάλυση του εργασιακού κινδύνου του τμήματος των ηλεκτροκαμίνων στο μεταλλουργικό συγκρότημα της εταιρίας ΛΑΡΚΟ μέσω της στατιστικής επεξεργασίας καταγεγραμμένων συμβάντων-ατυχημάτων. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων από συμβάντα- περιστατικά εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν στο τμήμα κατά την περίοδο 2008-2017. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων και των παραγόντων που σχετίζονται με τα αυτά. Ακολούθησε επαγωγική στατιστική ανάλυση που είχε ως στόχο να διερευνήσει την ύπαρξη εξαρτήσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων και των εργασιακών παραγόντων που σχετίζονται με αυτά, με βάση τη θεωρία 4Μ (Man, Machine, Media, Management).  Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στα εργατικά ατυχήματα, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας του τμήματος.

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της εταιρίας ΛΑΡΚΟ, της παραγωγικής διαδικασίας του σιδηρονικελίου και του τμήματος των ηλεκτροκαμίνων στο μεταλλουργικό συγκρότημα της εταιρίας ΛΑΡΚΟ που μελετήθηκε. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα θέματα που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία και ιδιαίτερα  στον μεταλλουργικό κλάδο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για τα εργατικά ατυχήματα, η ταξινόμηση, η περιγραφική και η επαγωγική στατιστική ανάλυση. Το ίδιο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν  για την ύπαρξη εξαρτήσεων μεταξύ των εργασιακών παραγόντων και των ατυχημάτων. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012