12
Ιουν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής Λιαντράκη Μελανθίας - Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ3 - Κτίριο Κ3, Κ3.44/Α17
Ώρα12/06/2019 14:00 - 16:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: Μελανθία Λιαντράκη 

Α.Μ.:2015057387 

Ημερομηνία Παρουσίασης:12-06-2019.

Ώρα:14:00-16:00 

Αίθουσα:Κ3 Α17 

Θέμα ΔΜΣ « Επαναχρησιμοποίηση νερού και η Κοινωνική αποδοχή του»

Title MSc «¨Water reuse and social acceptance»

Επιβλέπων: Γκίκας Πέτρος-Αναπλ. Καθηγητής

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γκίκας Πέτρος

2 Βενιέρη Δανάη

3 Κομνίτσας Κωνσταντίνος

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Γης τα τελευταία έτη. Η διασφάλιση των υπαρχόντων αποθεμάτων νερού δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα καθώς τα αποθέματα όλο και λιγοστεύουν λόγω της υπερκατανάλωσης νερού σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές.  Η λύση στο πρόβλημα είναι η εξεύρεση νέων αποθεμάτων. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι μία πρακτική που θα έδινε λύση στο πρόβλημα.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού. Επίσης, διερευνώνται  οι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού στην επαναχρησιμοποίηση νερού και τον τρόπο με τον οποίο αποδέχεται το κοινό την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Ένας από τους αρκετά σημαντικούς παράγοντες για να επιτύχει οποιοδήποτε πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης νερού, είναι η αποδοχή του νερού της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα το επαναχρησιμοποιεί. Επίσης, στην παρούσα εργασία υπάρχουν πολλά παραδείγματα εφαρμογών της επαναχρησιμοποίησης που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Οι αρνητικές αντιδράσεις της κοινότητας να χρησιμοποιήσει ανακτώμενο νερό παρουσιάζονται σε περιπτώσεις με άμεσες ή έμμεσες πόσιμες εφαρμογές και στις περιπτώσεις που προσμένεται η τιμή του να είναι αισθητά χαμηλότερη από το νερό ύδρευσης. Επίσης, σημαντικό ρόλο, για την αποδοχή επαναχρησιμοποίησης νερού από το κοινό, παίζει και το επίπεδο μόρφωσης της κοινωνίας καθώς και το πόσο καλά έχει ενημερωθεί το κοινό. Άλλοι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού είναι ο φόβος της ασθένειας από παθογόνους μικροοργανισμούς, αίσθηση κινδύνου και αηδίας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες περιπτώσεις σχετικά με την αντίδραση της κοινωνίας σε προγράμματα επαναχρησιμοποίησης. Τέλος προσδιορίζεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτείας, των αρχών καθώς και της εκπαίδευσης στην εγκόλπωση πρακτικών επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.

Σε γενικές γραμμές το κοινό αποδέχεται την επαναχρησιμοποίηση έχοντας τη σωστή αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποδοχή όμως τους μειώνεται όταν πρόκειται για οικιακή χρήση ή για πόση.

Ένα εξειδικευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο θα ήταν καθοριστικό καθώς στο μέλλον προβλέπονται πολλά έργα επαναχρησιμοποίησης νερού. Η πολιτεία οφείλει να συμβάλλει στην προετοιμασία των κατοίκων ώστε να δεχτούν την πρακτική επαναχρησιμοποίησης σαν κάτι φυσικό, όχι σαν κάτι πιεστικό, αγχωτικό και αποτρεπτικό.

Abstract:

(Αγγλικά)

The lack of water is one of the biggest problems of the Earth in recent years. Securing of existing water reserves, unfortunately, in recent years is not a solution of the problem as stocks are shorter because of the over-consumption of water combined with climate change. The solution is finding new stocks. Re-use of treated wastewater is a practice that would solve the problem.

In this search presents the problems and benefits of re-use of recovered water. It is investigated the parameters that affect public acceptance in water reuse and the way which it is accepted by the public to reuse water. A major factor in achieving any water reuse program is to accept the local community that will use it. There are many examples of reuse applications mentioned in this paper. Most cases of community mistreatment to use recovered water meet in cases involving direct or indirect oral applications. And where it expects the price to be significantly lower than water supply. Also, an important role in accepting water reuse by the public also plays the role of educating society as well as how well the public is well informed. Other parameters that affect public acceptance are the fear of disease from pathogenic microorganisms, a sense of danger and disaffection.

Various cases of reactions to reuse programs are being considered. Finally, it is presented how important is the role of the state, authorities and education in adopting practices of re-use of recovered water.

General, the public accepts re-use water with the right idea of protecting the environment. However, their acceptance is reduced when it comes to household or drinking.

A common law would be crucial as many water re-use projects are planned in the future. The state should prepare residents to accept the practice of re-use as something natural without causing stress or pressure on ordinary citizens.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012