14
Ιουν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Slaveski Angelina, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.003
Ώρα14/06/2019 11:30 - 12:30

Περιγραφή:

Τίτλος εργασίας: Οι εφαρμογές της Γεωχημείας στους ταμιευτήρες πετρελαίου

Τίτλος εργασίας στα αγγλικά: Applications of Petroleum Geochemistry in reservoirs

Eξεταστική Επιτροπή:

Καθ. Πασαδάκης Νικόλαος

Επικ. Καθ. Γαγάνης Βασίλειος

Δρ. Μαρινάκης Δημήτριος

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από δύο μέρη, θεωρητικό και πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος επικεντρώνεται στη λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής της Γεωχημείας  πετρελαίου στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, εξηγώντας το ρόλο της Γεωχημείας στη διαχείριση  υδρογονανθράκων, στον εντοπισμό νέων περιοχών ή ζωνών ενδιαφέροντος σε ταμιευτήρες, στην οριοθέτηση και περιγραφή της εσωτερικής γεωμετρίας των ταμιευτήρων  και στη χρήση του χημικού αποτυπώματος για την αξιολόγηση της συνέχειας των ταμιευτήρων κ.τ.λ. Επιπρόσθετα θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Γεωχημεία πετρελαίου χρησιμοποιείται στην μεγιστοποίηση της απόδοσης της διαδικασίας έγχυσης νερού, καθώς επίσης και τη σημασία της στην πρόβλεψη προβλημάτων ροής. Επιπλέον θα εξεταστεί η χρήση της γεωχημείας του ταμιευτήρα συνδυαστικά στις μελέτες ωριμότητας και τους συσχετισμούς πετρέλαιο-πετρέλαιο, πετρέλαιο-μητρικό πέτρωμα. Θα συζητηθεί η διαδικασία αλλαγής χημικής σύστασης που υφίσταται το πετρέλαιο μετά την παραγωγή του από το μητρικό πέτρωμα καθώς και ο χαρακτηρισμός του μέσω των εφαρμογών των ελαφρών υδρογονανθράκων.

Στο πρακτικό μέρος, ένα σύνολο αναλογιών συγκεντρώσεων ελαφριών υδρογονανθράκων θα χρησιμοποιηθεί σε 146 δείγματα πετρελαίων από τον δυτικό Καναδά. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σύστασης των συγκεκριμένων πετρελαίων, θα εξεταστούν οι διεργασίες που επέδρασαν σε αυτά μετά την παραγωγή του από το μητρικό πέτρωμα.

Abstract

This thesis is structured in two main parts-theoretical and practical part. The theoretical part will be mainly focused on the detailed description of the application of geochemistry in oil production and exploration, through explaining the role of geochemistry in the hydrocarbon asset management, in identifying new exploration or missed pay zones, in delineating reservoir compartmentalization by explaining the fingerprinting approach in assessing the reservoir continuity, etc. Additionally, it will be presented how the geochemistry aids in maximizing the waterflood efficiency, as well as its importance in the prediction of the flow assurance problems. In this part, the application of the reservoir geochemistry will be also discussed together with the application of the geochemistry studies in the maturity assessment, oil-oil, oil-source rock correlation. Furthermore, related to the application of the light hydrocarbons, which is the main focus in the practical part, will be discussed the postgenerative alteration processes and its characterization through the application of the light hydrocarbons. In the practical part, a set of light hydrocarbon ratios will be applied on 146 sample set of oils from Western Canada. Using the compositional data of these oil samples, the compositional changes in the samples caused by the postgenerative processes will be detaily observed.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012