14
Ιουν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Γεωργίας Τσισκάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
Ώρα14/06/2019 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:        ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΣΚΑΚΗ

Αριθμός Μητρώου:    2015019011

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:         Ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων ελκυστικότητας επιστημονικών συνεδρίων

Τίτλος στα Αγγλικά: An analysis of the factors affecting the attractiveness of scientific conferences

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                Δρ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης  

Πρώτο Μέλος:  Δρ. Μιχάλης ∆ούμπος

Δεύτερο Μέλος: Δρ.  Ευάγγελος Γρηγορούδης

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων ελκυστικότητας επιστημονικών συνεδρίων που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες κατά την απόφαση συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους σχεδιασμού στρατηγικής ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού. Επιπλέον η καλύτερη κατανόηση των κίνητρων, και των παραγόντων που επηρεάζουν τους δυνητικούς συμμετέχοντες, θετικά ή ανασταλτικά, κατά την απόφαση συμμετοχής σε ένα επιστημονικό συνέδριο θα βοηθήσει την οργανωτική επιτροπή του να σχεδιάσει καλύτερα προγράμματα συνεδρίων που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των συμμετεχόντων. Τέλος, η αύξηση συμμετοχής στο συνέδριο θα μειώσει το συνολικό κόστος των συνεδρίων και θα επιτρέψει στους οργανισμούς να αυξήσουν το κέρδος από τη συμμετοχή στο συνέδριο.

Λέξεις κλειδιά: Κίνητρα συμμετοχής, ακαδημαϊκά συνεδρία, παράγοντες ελκυστικότητας

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The purpose of this study is to analyze the determinants of the attractiveness of scientific conferences that affect participants in the decision to attend scientific conferences. The results of the study will help conference planners to develop strategic plans for conference tourism. In addition, better understanding of the motives and factors affecting potential participants, whether positive or inhibiting, when deciding to participate in a scientific conference, will help its organizing committee to design conferences that best meet the needs and preferences of the participants. Finally, increasing conference attendance will reduce the total cost of the conference and allow organizations to increase profits.

Keywords: incentives, scientific conferences, attractiveness factors

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/6/2019

Ώρα:12:00

 

ΧώροςΕξέτασης

Αίθουσα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κτίριο:       Δ5 - ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΔ, Δ5.007

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012