12
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας -Φουντούλη Ευδοκία-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.1
Ώρα12/07/2019 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:  Ευδοκία Φουντούλη

Α.Μ.: 2014050095

Ημερομηνία Παρουσίασης: 12/7/19

Ώρα: 14:00

Αίθουσα: Κ2Α1

Θέμα «Δειγματοληψία υπερκείμενης φάσης υπό συνθήκες κενού πτητικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) στο νερό»

Title «Headspace microextraction sampling of volatile analytes (BTEX)»

Επιβλέπων: Ελευθερία Ψυλλάκη

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Ελευθερία Ψυλλάκη

2 Νικόλαος Καλογεράκης

3 Κωνσταντίνα Τυροβολά

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται στη θεωρία του κριτηρίου του Henry στα πλαίσια δειγματοληψίας υπερκείμενου χώρου πτητικών ενώσεων ΒΤΕΧ με χρήση στερεάς μικροεκχύλισης υπό συνθήκες κενού. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των βασικών αρχών εκχύλισης, καθώς επίσης αναφέρονται και διάφορα είδη εκχυλίσεων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι τρόποι δειγματοληψίας και γίνεται αναφορά των διαφόρων παραγόντων που μπορεί να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά κατά την διαδικασία της εκχύλισης. Η συνέχεια του κεφαλαίου πραγματεύεται την θεωρία της μεθόδου εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ουσιών των πειραμάτων. Στο τέλος του πρώτου κεφάλαιο, βρίσκεται ο σκοπός εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί το πειραματικό μέρος της εργασίας, όπου περιγράφονται τα αντιδραστήρια, τα όργανα και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα καθώς και η πειραματική διαδικασία. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων και τέλος ακολουθούν η συζήτηση και η βιβλιογραφία της εργασίας.

Abstract:

This thesis is based on the theory of Henry's criterion of sampling in the headspace area of volatile compounds by using solid microextraction under regular and vacuum conditions. In particular, the first chapter describes the basic principles of extraction, as well as the types of extractions. Moreover in this chapter there are the sampling methods and the various factors that may influence positively or negatively the extraction process. This chapter deals also with the theory of the extraction method used in the experiments and describes the characteristics and properties of the analytes. At the end of the first chapter, the aim of this thesis is being developed. The second chapter describes the experimental part of the project, mentions the reagents, instruments and devices that were used in the experiments as well as the experimental procedure. In the following chapters there are the results of the experiments and finally the discussion and the bibliography of the project.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012