24
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαρινάκη Μαρία-Ελένη-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.11
Ώρα24/09/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μαρία Ελένη Μαρινάκη

Α.Μ.: 2011050014

Ημερομηνία Παρουσίασης: 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ώρα: 13:00

Αίθουσα: Κ2Α11

Θέμα «Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Aciclovir σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η2Ο2 και S2O8-2»

Title «Photochemical cleavage of the drug Aciclovir in aqueous solutions under the influence of ultraviolet radiation in the presence of Η2Ο2 and S2O8-2»

Επιβλέπων: Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος

2 Γιδαράκος Ευάγγελος

3 Τυροβολά Κωνσταντίνα

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η φωτοχημική διάσπαση της ουσίας ακικλοβίρης υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας, σε υδατικά διαλύματα. Η μελέτη γίνεται σε μήκος κύματος 254 nm (UV-C ακτινοβολία) και υπό απουσία και παρουσία των χημικών οξειδωτικών αντιδραστηρίων υπεροξείδιου του υδρογόνου (H2O2) και υπερθειικού ανιόντος (S2O82−).

 Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε αντιδραστήρας διαλείποντος έργου (batch reactor), εργαστηριακής κλίμακας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-25°C) και ενώ το διάλυμα βρισκόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Τα δείγματα που λήφθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της ουσίας μας, καθώς και του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων.

 Από το σύνολο των πειραμάτων άμεσης φωτόλυσης που πραγματοποιήθηκαν έγινε φανερό ότι η ουσία μας διασπάται σε ποσοστό 31% υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σε διάστημα 4 ωρών. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων παρέμενε πρακτικά σταθερή μετά από παρατεταμένη ακτινοβόληση.

 Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ακτινοβόλησης παρουσία των οξειδωτικών αντιδραστηρίων Η2Ο2 και S2O82−. Σε αυτά, διαπιστώθηκε ότι η φωτοχημική διάσπαση της ουσίας κατά την έμμεση φωτόλυσή της, παρουσία των παραπάνω οξειδωτικών αντιδραστηρίων, ήταν αποτελεσματικότερη από την άμεση φωτόλυσή της. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι κατά την διεργασία της έμμεσης φωτόλυσης αυξήθηκε και το ποσοστό απομάκρυνσης του ολικού άνθρακα . Παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν επετεύχθη πλήρης ανοργανοποίηση.

Abstract:

In this thesis, we studied the photochemical degradation of the antiviral medication aciclovir under the influence of ultraviolet radiation, in aqueous solutions. The experiments were conducted at the wavelength of 254 nm (ie UV-C radiation) and furthermore, in the absence and presence of the chemical oxidative reagents of hydrogen peroxide (H2O2) and persulfate anion (S2O82−).

 In order to carry out the experiments, a batch reactor of laboratory scale was used, at room temperature (20-25°C) and the solution was in contact with atmospheric air. The samples were collected to determine the residual concentration of our substance as well as the total organic carbon of the solutions.

 Direct photolysis showed that acyclovir concentration was decreased by 31% in 4 hours, under the influence of ultraviolet radiation. In addition, total organic carbon concentration remained practically stable after prolonged irradiation.

 In addition, irradiation experiments were performed in the presence of the oxidizing reagents of hydrogen peroxide (H2O2) and persulfate anion (S2O82−). In this case, it was proved that photochemical decomposition of aciclovir in the presence of the above oxidizing reagents, was more effective than immediate photolysis. Furthermore, the percentage of total carbon removal was also increased during the indirect photolysis process. In any case, complete mineralization was not achieved.

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012