25
Σεπ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Καλτέκης Άρης-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ3 - Κτίριο Κ3, Κ3.44/Α17
Ώρα25/09/2019 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Καλτέκης Άρης

Α.Μ.: 2001050005

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τετάρτη 25/9/19

Ώρα:15:00

Αίθουσα: Κ3.Α17

Θέμα «Επεξεργασία υγρών αστικών και γαλακτοκομικών αποβλήτων με μεμβράνες υπερδιήθησης και νανοδιήθησης, για την απομάκρυνση COD»

Title: «Municipal and dairy wastewater treatment by using utrafiltration and nanofiltration membranes, for COD removal»

Επιβλέπων: Γκίκας Πέτρος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Γκίκας Πέτρος

2 Καρατζάς Γεώργιος

3 Βενιέρη Δανάη

Περίληψη:

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να εξεταστεί η εφαρμογή  μεμβρανών στην επεξεργασία συνθετικών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Η εργασία αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερη ερευνητική προσπάθεια, με σκοπό να χαρακτηριστούν μεμβράνες, οι οποίες να μπορούν να υποκαταστήσουν διεργασίες, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων.

Με μια σειρά πειραμάτων μελετήθηκε το ποσοστό απομάκρυνσης του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) από συνθετικά αστικά και βιομηχανικά λύματα, με χρήση μεμβρανών Υπερδιήθησης και Νανοδιήθησης.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πειράματα: υπερδιήθηση συνθετικών αστικών αποβλήτων, νανοδιήθηση συνθετικών αστικών αποβλήτων, υπερδιήθηση συνθετικών βιομηχανικών αποβλήτων και τέλος, νανοδιήθηση συνθετικών βιομηχανικών αποβλήτων. Σε κάθε πείραμα αυξανόταν σταδιακά η πίεση και καταγράφονταν οι μετρήσεις με σκοπό να κατασκευαστεί το διάγραμμα Ροής – Πίεσης μέχρι να σταθεροποιηθεί η καμπύλη της ροής (πλατό).  Πραγματοποιώντας τα πειράματα προέκυψε το συμπέρασμα, ότι να μπορεί να γίνει, υπό σταθερή πίεση, επεξεργασία διπλάσιας ποσότητας αστικών αποβλήτων, συγκριτικά με τα βιομηχανικά απόβλητα, πράγμα που σημαίνει μικρότερη αναγκαία επιφάνεια μεμβρανών και συνεπώς μικρότερο λειτουργικό κόστος. Όσον αφορά στο βαθμό συγκράτησης του COD, η επεξεργασία των αστικών λυμάτων μπορεί να γίνει μόνο με νανοδιήθηση, ενώ αντίθετα στα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο τύποι μεμβρανών, με τη μεμβράνη νανοδιήθησης να αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη.

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή, εκτός της πειραματικής διαδικασίας όπως εφαρμόστηκε κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης διπλωματικής, των χαρακτηριστικών των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και των εφαρμογών επεξεργασίας τους με μεμβράνες, όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία.

Abstract:

The aim of the present thesis was to investigate the application of membrane technology in synthetic municipal and industrial wastewater treatment.

This thesis was a part of a research effort to determine the affectivity of a membrane filtration process, in order to substitute processes in both primary and secondary wastewater treatment.

A series of experiments was performed focusing on Chemical Oxygen Demand (COD) removal, by using Utrafiltration and Nanofiltration membranes in synthetic municipal and industrial wastewater.

Four experiments were conducted: ultrafiltration of synthetic municipal wastewater, nanofiltration of synthetic municipal wastewater, ultrafiltration of synthetic industrial wastewater and nanofiltration of synthetic industrial wastewater. In each experiment, the pressure was gradually increased while the measurements were recorded, in order to construct the flow-pressure diagram until the flow curve was stabilized. The experiments have led to the conclusion that the volume of municipal wastewater that can be treated, under constant pressure, is twice the volume of industrial wastewater. That leads to lower operating cost, because of the smaller membrane surface area required. Regarding COD retention rate, it was proven that nanofiltration is the only effective process for municipal wastewater treatment, while industrial wastewater can be treated with both types of membranes, but nanofiltration membrane was proven to be more effective.

In this thesis, besides the experimental procedure, a detailed description of municipal and industrial wastewater characteristics and membrane processing applications, as presented in the literature, are included.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012