04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Παπαδάκη Μύρωνα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα04/12/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: ΜΥΡΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Τίτλος:“Πειραματική διερεύνηση μηχανικών χαρακτηριστικών υδραυλικών και ποζολανικών κονιαμάτων για εφαρμογές σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων.”
Title:“Experimental investigation of mechanical properties of hydraulic and pozzolanic mortars for monument restoration applications.”

Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019, 13.00 μ.μ.
Κ4 ισόγειο

Εξεταστική Επιτροπή

Καθ.:Παγώνα - Νόνη Μαραβελάκη (επιβλέπουσα)
Καθ.:Κωνσταντίνος Προβιδάκης
Επικ.Καθ.: Μαρία Σταυρουλάκη


Περίληψη

Με το πέρασμα των αιώνων, τα ιστορικά κονιάματα αποδείχθηκαν ότι είχαν διάρκεια και ότι ήταν συμβατά με τα ιστορικά δομικά στοιχεία. Για αυτό ο σχεδιασμός  υλικών αποκατάστασης θα πρέπει να προσεγγίζεται μέσω της προσομοίωσης και συμβατότητας με τα ιστορικά υλικά. Στόχος λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της δυνατότητας αντικατάστασης όσων κονιαμάτων νεώτερων ή ιστορικών παρουσίασαν φθορές με νέα συμβατά κονιάματα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι φθορές λόγω αλάτων και ασυμβατότητας πετρώματος – κονιάματος. Επίσης στα υδραυλικά κονιάματα αποκατάστασης θα προστεθεί μία ισχυρή ποζολάνη, ο μετακαολίνης, για εξασφάλιση μέγιστης συμβατότητας και ανθεκτικότητας με τα ιστορικά υλικά.  Επιγραμματικά, η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει την σύνθεση υδραυλικών και ποζολανικών κονιαμάτων στο εργαστήριο, την καταγραφή των μηχανικών αντοχών τους σε συνθήκες μονοαξονικής κάμψης και θλίψης, καθώς και τον προσδιορισμό των υγρομετρικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων με τη δοκιμή της τριχοειδούς αναρρίχησης. Ταυτόχρονα η εργασία αυτή σκοπεύει στην αρχειοθέτηση, καταγραφή και οργάνωση των δεδομένων για την σύνθεση κονιαμάτων,  ώστε μαζί με τα δοκίμια που θα παραμείνουν προς μελέτη στο εργαστήριο να αποτελέσουν βάση για συνέχεια της έρευνας στο μέλλον.
Λέξεις κλειδιά: Μηχανικά χαρακτηριστικά, υδραυλικά κονιάματα, μετακαολίνης, αποκατάσταση, μνημεία

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012