04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Τζερμιά Αθηνάς Χειμωνάκη Ανδρονίκης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα04/12/2019 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο:Τζερμιά Αθηνά και Χειμωνάκη Ανδρονίκη

 

Τίτλος:Η διαχρονική εξέλιξη των αστικών αναπλάσεων μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων | 1989-2013
η ευρωπαϊκή εμπειρία | η ελληνική πρακτική    

Title:The evolution of urban regeneration through European programs over time | 1989-2013
the European experience| the Greek practice


Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 9 .00 π.μ.
Κ4  Ισόγειο

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ.Καθ.: Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Αναπλ. Καθ. :Σκουτέλης Νικόλαος
Αναπλ. Καθ.:Τζομπανάκης Αλέξιος 

 


Περίληψη

Τα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα υποβάθμισης του αστικού ιστού, οικονομικής ανάπτυξης καθώς και κοινωνικής συνοχής. Για τους παραπάνω λόγους έχουν καταστεί οι αστικές αναπλάσεις αναγκαίο εργαλείο για την αναβάθμιση των αστικών κέντρων.  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των αστικών αναπλάσεών μετά το 1990 μέσω των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN, του προγράμματος URBACT και του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, τα οποία αφορούν την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση  πόλεων ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη τους. Στόχος είναι η μελέτη παραδειγμάτων  υποβαθμισμένων περιοχών στον Ευρωπαϊκό και Ελλαδικό χώρο. Κριτήριο για την επιλογή των περιπτώσεων αποτέλεσε η μελέτη ενός παραδείγματος ανάπλασης από κάθε πρόγραμμα, που αναφέρθηκε παραπάνω. Επιπλέον, κριτήριο αποτέλεσαν η κλίμακα της περιοχής επέμβασης, η οποία δε ξεπερνά τα 200 εκτάρια, καθώς και η γεωγραφική θέση των περιοχών επέμβασης, προκειμένου να ανήκουν στον μεσογειακό χώρο.

Μετά την αξιολόγηση των διαφορετικών προσεγγίσεων στις αναπλάσεις των μελετών περίπτωσης, η εργασία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της εξελικτικής πορείας των  πρακτικών ανάπλασης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012