04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Μυλούλη Ανδρέα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ4 - Κτίριο Κ4
Ώρα04/12/2019 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: ΑΝΔΡΕΑ ΜΥΛΟΥΛΗ

 

Τίτλος:Σύγχρονες Εκφάνσεις του Ιαπωνικού Μεταβολισμού: Από τη Metapolis στην Έξυπνη Πόλη
Title: Modern-day Expressions of Japanese Metabolism: From the Metapolis to the Smart City

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 12.00 μ.μ.
Κ4 ισόγειο

Εξεταστική Επιτροπή

Επικ.καθ.:Σωκράτης Γιαννούδης (επιβλέπων)
Αναπλ.καθ.:Κωνσταντίνος- Αλκέτας Ουγγρίνης
Αναπλ.καθ.:Θανάσης Μουτσόπουλος


Περίληψη

Στόχος της παρούσας ερευνητικής είναι να εντοπίσω σύγχρονες μεταγραφές των θεωριών του ιαπωνικού μεταβολισμού και της καψουλοποίησης που διατυπώθηκαν 60 και 50 χρόνια πριν αντίστοιχα. Η θεωρία του μεταβολισμού διατυπώθηκε σε μία μεταβατική εποχή για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική όπου τα δίκτυα των επικοινωνιών και πληροφοριών είχαν αρχίσει να επηρεάζουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Στις προτάσεις των μεταβολιστών συναντώνται πολλά στοιχεία που η μετέπειτα εξέλιξη τους θα οδηγούσε σε σύγχρονες έννοιες όπως αυτή της έξυπνης πόλης. Θέλοντας να εντοπίσω κατά πόσο οι πολεοδομικές προτάσεις των μεταβολιστών διαφέρουν από τις πραγματοποιημένες σύγχρονες πόλεις, θα κάνω μία σύγκριση μεταξύ της μετάπολης των μεταβολιστών και της έξυπνης πόλης. Η σύγκριση θα περιοριστεί σε επίπεδο διαδικασιών και όχι σε επίπεδο μορφής. Ένα σημαντικό στοιχείο των μεταβολιστικών προτάσεων ήταν η χρήση της κάψουλας σαν μέσο κατοίκησης. Η έννοια της κάψουλας θα διερευνούνταν μετέπειτα περισσότερο από έναν εκ των ιδρυτών του μεταβολισμού, τον Kisho Kurokawa, με την έκδοση της θεωρίας της καψουλοποίησης. Στις μέρες μας η καψουλοποίηση είναι μία συνθήκη που παύει να έχει αρχιτεκτονική, δομική μορφή αλλά κοινωνική και χωρική. Η κοινωνική καψουλοποίηση αφορά την απομόνωση ατόμων ή κοινωνικών ομάδων ενώ η χωρική καψουλοποίηση αναφέρεται στη δημιουργία εσωστρεφών περιφραγμένων χώρων που αναπτύσσουν μια δυαδική σχέση με την πόλη και νοηματοδοτούνται από τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτούς, αποτελώντας τα περιβάλλοντα κατοίκησης τους. Στόχος της ερευνητικής είναι να εντοπίσω τις πτυχές της σύγχρονης ζωής που οδηγούν στην παραπάνω κοινωνική καψουλοποίηση, αλλά και σύγχρονες χωρικές κάψουλες που συναντώνται στην πόλη. 

Abstract

The goal of this research paper is to detect contemporary transliterations of the theories of Japanese metabolism and capsule declaration, which were first published 60 and 50 years ago respectively. Metabolism was first introduced during a transitional period for 20th century architecture, during which information and communication networks were starting to affect urban design. Many elements, whose development would later lead to concepts such as the smart city, can be found in the metabolistic proposals. With an eye to pinpoint how much the metabolistic proposals differ from modern-day cities, I will attempt a comparison between the metabolistic Metapolis and the contemporary Smart City. The comparison will be limited to their processes and not their forms. An important element of the metabolistic proposals was the use of capsules as the residential medium. The capsule would be further analyzed by one of establishers of metabolism, Kisho Kurokawa, who later published capsule declaration. Nowadays capsularization seems to take on a societal and spatial form instead of an architectural and structural one, as it was originally proposed. Societal capsularization refers to the isolation of individuals or social groups, whereas spatial capsularization refers to the creation of inward-looking, enclosed spaces, which develop a dualistic relation with the city and are defined by the social groups which inhabit them, transforming into their living environments. The goal of this research paper is to pinpoint those aspects of modern life which lead to the aforementioned capsularization(s), as well as spatial capsules which can be found in cities.      

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012