04
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας Μήλα Ζωής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα04/12/2019 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: Ζωή Μήλα


Τίτλος:Ευέλικτη Κατοικία: Από την Παραδοσιακή Ιαπωνική Αρχιτεκτονική στην Ελεύθερη Κάτοψη, την Πολλαπλότητα και τον Σύγχρονο Μετατρέψιμο Χώρο

Title:Flexible Dwelling: From Traditional Japanese Architecture to Open Space, Polyvalency and Contemporary Convertible Space.


Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, 15.00 μ.μ.
Σχεδιαστήριο 2ου έτους

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.:Αλέξανδρος Βαζάκας (επιβλέπων)
Αναπλ.Καθ.:Μουτσόπουλος Αθανάσιος
Αναπλ.Καθ.:Τσακαλάκης Δημήτριος


Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά τις έννοιες της ευελιξίας και των ανθρώπινων αναγκών καθώς επίσης και την πορεία των ευέλικτων δομών κατοίκησης μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της διαχρονικής ανάγκης για μεταβολή του περιβάλλοντος  ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που οι νέες κοινωνικές τάσεις και οι ραγδαίες αλλαγές δημιουργούν καινούργια δεδομένα. Ακόμη αναλύεται η βαθύτερη σχέση της Ιαπωνικής κουλτούρας με την ευελιξία την οποία αναγνώρισαν και υιοθέτησαν οι εκπρόσωποι του Μοντέρνου Κινήματος. Επιπλέον παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού για την επίτευξη ευέλικτων δομών που εισήχθησαν από το Μοντέρνο Κίνημα και έπειτα. Αυτές είναι η ελεύθερη κάτοψη, η πολλαπλότητα, η αοριστία, ο ατελής, ο πλεονάζοντας και ο μετατρέψιμος χώρος. Καθώς επίσης και πως οι όροι αυτοί σχετίζονται με την δομή της παραδοσιακής Ιαπωνικής κατοικίας. Τέλος εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της ευέλικτης κατοικίας και των ιαπωνικών αναφορών της στο Μοντέρνο κίνημα, στο Κίνημα των Μεταβολιστών καθώς και πως παρουσιάζεται σε έργα σύγχρονων αρχιτεκτόνων όπως ο Shigeru Ban.

 


Abstract

This paper presents a comprehensive review of the concepts of flexibility and human needs as well as the evolution of flexible housing structures over time. The main purpose of this essay is to highlight the constant need for change of our surroundings according to the existing conditions. This is especially true in the modern age when new social trends and rapid changes create new circumstances. Furthermore, the deep relationship between Japanese Culture and Flexibility is analyzed, which the representatives of the Modern Movement acknowledged and adopted. In addition, modern design techniques aiming at flexible structures, which were introduced by the Modern Movement and later on, are presented. These are: Open Space, Polyvalency, Indeterminacy, Incomplete Space, Redundant Space and Convertible Space. It is also considered how these terms are related to the structure of traditional Japanese house. Finally, the historical evolution of the flexible house with its Japanese references is examined regarding the Modern Movement, the Metabolist Movement and how it is presented in the works of contemporary architects with particular focus on Shigeru Ban.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012