11
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γκουντούμα Φίλιππου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 137Π-39,-38
Ώρα11/12/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Θέμα: Crypto Currencies: Μία Νέα Οικονομία και η Ασφάλεια Μετάβασης σε αυτά (Crypto Currencies: A New Economy and the Safety of a Transition to them)

 

Εξεταστική Επιτροπή: 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μίνως Πετράκης (επιβλέπων)

Καθηγητής Δημοσθένης Έλληνας

Επίκουρος Καθηγητής Στέλιος Τσαφαράκης (Σχολή ΜΠΔ)

 

Περίληψη:

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικής επισκόπησης και ανάλυσης, και ένα εμπειρικό που βασίζεται σε αποτελέσματα πραγματικής έρευνας.

Για το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης δευτερογενών πηγών, με σκοπό την κατανόηση της τεχνολογίας των κρυπτονομισμάτων και της επαναστατικής καινοτομίας που διέπει αυτή την τεχνολογία. Παρουσιάζεται και αναλύεται η αρχική εμφάνιση τους στον χώρο της τεχνολογίας, η διαδικασίες που διέπουν την λειτουργεία τους, καθώς και μια αναφορά στην τεχνολογία του blockchain που είναι η τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζονται τα περισσότερα κρυπτονομίσματα.

Για την ολοκλήρωση και παρουσίαση του εμπειρικού μέρους πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου.  διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψία σε υποκειμενικό μη πιθανοτικό δείγμα, με σκοπό τη κατανόηση της επίγνωσης των Ελλήνων πολιτών για τα κρυπτονομίσματα και της διάθεσης του για μεταστροφή σε μία εναλλακτική οικονομία όπως αυτά. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο πήραν μέρος 256 συμμετέχοντες. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μία πειραματική διαδικασία με την μορφή διεξαγωγής ενός από τα πιο γνωστά πειράματα της Θεωρίας Παιγνίων(Ultimatum Game), με σκοπό την παρατήρηση του κατά πόσο τα κρυπτονομίσματα επηρεάζουν την συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε πειράματα τέτοιου τύπου, και σε 1 προς 1 σύγκριση με αντίστοιχα πειράματα μελετήθηκε η αντίληψη των συμμετεχόντων ως προς τα κρυπτονομίσματα. παρατήρηση έγινε σε δείγμα 148 συμμετεχόντων στο οποίο προσφέρθηκαν ως  μέσο συναλλαγής εικονικά συναλλάγματα(πόντοι) καθώς και πραγματικά ποσά κρυπτονομισμάτων για την διεξαγωγή του πειράματος.

Τα αποτελέσματα των διαδικασιών μας έδειξαν πως στην Ελλάδα η έννοια του κρυπτονομίσματος είναι άγνωστη σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αλλά και ότι οι Έλληνες πολίτες είναι διστακτικοί σε μία μετάβαση σε μία εναλλακτική οικονομία όπως στα κρυπτονομίσματα. Εν αντιθέσει με τα παραπάνω συμπεράσματα οι γνώστες της συγκεκριμένης τεχνολογίας έδειξαν ότι κατανοούν την έννοια των κρυπτονομισμάτων αντίστοιχα με αυτή των συμβατικών συναλλαγματικών μορφών. Κατά την διαδικασία της διεξαγωγής του Ultimatum Game παρατηρήθηκε πως οι παίκτες ενήργησαν αντίστοιχα με τους παίκτες άλλων διαδικασιών στα οποία χρησιμοποιήθηκαν χαρτονομίσματα και διαφορετικά από τους παίκτες που είχαν ως μέσον συναλλαγής πόντους ή άλλες εικονικές μορφές συναλλάγματος. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένα φαινόμενο επιρροής των παικτών από τα  κρυπτονομίσματα στα πειράματα του Παιγνίου Κυριαρχίας.

Λέξεις κλειδιά : Κρυπτονομίσματα, Θεωρία Παιγνίων, Παίγνιο Κυριαρχίας, Blockchain

Abstract:

The present paper consists of two parts, a theoretical overview and analysis, and an empirical one based on actual research results.
For the first part, a secondary literature review study was undertaken to understand the technology of cryptocurrencies and the revolutionary innovation underlying this technology. ir initial appearance in the field of technology, the processes that govern their operation are presented and analyzed, as well as a reference to blockchain technology, the technology on which most cryptocurrencies are based.

To complete and present the empirical part, a qualitative field survey was conducted using a closed-ended questionnaire. survey was conducted by sampling a subjective non-probability sample, in order to understand Greek citizens' awareness of cryptocurrencies and their willingness to convert to an alternative economy such as these. This questionnaire was attended by 256 participants. An experimental procedure was then carried out in the form of one of the most popular Ultimatum Game Experiments to observe how cryptocurrencies affect the behavior of participants in such experiments, and in a 1-to-1 comparison with corresponding experiments, to study participants' perceptions of cryptocurrencies. The observation was made on a sample of 148 participants who were offered virtual currency (points) as well as actual amounts of cryptocurrencies for the experiment.

The results of our processes have shown that in Greece the concept of cryptocurrency is unknown to a significant part of the population, but also that Greek citizens are hesitant about a transition to an alternative economy such as cryptocurrencies. Contrary to the above conclusions, those familiar with the specified technology, have shown that they understand the concept of cryptocurrencies corresponding to conventional exchange rates. During the process of holding the Ultimatum Game it was observed that the players acted accordingly to the players of other processes in which cash was used as means of trading and different from the players with the means of trading points. These results imply that a cryptocurrency effect does exist in Ultimatum Game experiments.

Keywords: Cryptocurrencies, Game Theory, Ultimatum Game, Blockchain

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012