19
Δεκ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής -Γκούμας Χρήστος-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.11
Ώρα19/12/2019 14:30 - 15:30

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή:  Χρήστος Γκούμας..

Α.Μ.: 2016057417 

Ημερομηνία Παρουσίασης: 19 Δεκεμβρίου 2019 

Ώρα: 14:30 

Αίθουσα: Κ2A11 

Θέμα ΔΜΣ «Ανάλυση Πλημμυρικής Επικινδυνότητας και Μοντελοποίηση Ροής του ρέματος Σταλού Χανίων»

Title MSc «Flood Risk assessment and Flow modeling of the Stalos stream area»

Επιβλέπων:

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. κ. Καρατζάς Γεώργιος

2. κ. Νικολαΐδης Νικόλαος

3. κ. Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την πλημμυρική επικινδυνότητα στην περιοχή του Κάτω Σταλού Νέας Κυδωνίας Χανίων σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η χωρική εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης με χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών – GIS) για εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας βάσει 6 παραγόντων: Υψόμετρο, Κλίση, Συγκέντρωση Ροής, Υδρογεωλογία, Χρήσεις Γης και Χωρική Κατανομή Έντασης Βροχής. Οι 6 αυτοί παράγοντες ποσοτικοποιούνται με τη δημιουργία χαρτών raster (καννάβου) και στη συνέχεια συνδυάζονται χωρικά για τη δημιουργία χάρτη συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης.

Επιπλέον, στο δεύτερο στάδιο, πραγματοποιείται η μοντελοποίηση ενός ρέματος που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης και που είναι κοντά σε περιοχή που έχει παρατηρηθεί να έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα. Το υπό μελέτη ρέμα ξεκινάει Νότια του Άνω Σταλού κι ενώνεται με άλλο ένα μεγάλο παρακλάδι και καταλήγει στην Βόρεια ακτή της περιοχής μελέτης κι εκβάλλει στη θάλασσα. Με εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στα ανάντη του ρέματος και σταθμήμετρου κοντά στην εκβολή του, δόθηκε η δυνατότητα άντλησης πρόσφατων δεδομένων από το πεδίο και χρήση τους για μοντελοποίηση του ρέματος σε μονοδιάστατο μοντέλο ροής με το λογισμικό MIKE HYDRO River, σε συνδυασμό με την καταγραφή τομών και ψηφιοποίησή τους στο λογισμικό ΓΣΠ ArcGIS.

Από την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προσδιορίστηκε η χωρική πλημμυρική επικινδυνότητα της περιοχής τόσο με την υπάρχουσα κατάσταση, όσο και η μελλοντική, λαμβάνοντας υπ’ όψη την προβλεπόμενη επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χανίων για την περιοχή μελέτης. Επίσης προσδιορίστηκε η συμπεριφορά του ποταμού σε έντονα βροχοπτωτικά φαινόμενα και διαπιστώθηκε η χαμηλή επικινδυνότητα υπερχείλισης του ρέματος, καθώς δεν έφτασε το νερό σε καμία χρονική στιγμή επικίνδυνα επίπεδα, παρά την έντονη και μεγάλη σε διάρκεια βροχόπτωση.

Abstract:

In this thesis the main goal was to assess the Flood Risk of the area of Kato Stalos, located just West of the city of Chania in Crete, in 2 stages. The first stage is the spatial assessment of the study area’s flood risk by use of Geographical Information Systems software (GIS), based on 6 main factors: Altitude, Slope, Flow Accumulation, Hydrogeology, Land Use and Spatial Distribution of Rainfall Intensity. The aforementioned 6 factors were quantified on a same-basis scale by creating raster maps, and subsequently utilized in the calculation of the total Flood Risk of the study area, by being spatially combined with a weighted coverage method.

The second stage of the study was to model a stream located within the study area and that is also located near previously recorded flood events. The stream that was modeled in this thesis originates from just South of the village of Ano Stalos, merges with another substantial branch and its estuary is in the North of the study area, in the locale of Kato Stalos. The installation of both a meteorological logging and transmitting station in Ano Stalos, as well as a water level logger and transmitter in the lower estuary part of the stream enabled the acquisition of real and recent data, which was subsequently used to construct a 1-D flow model in the MIKE software suite, with the MIKE HYDRO River module, in addition to recording stream cross sections and their digitization through the ArcGIS GIS Software suite.

The implementation of the aforementioned methodology lead to the determination of the spatial Flood Risk of the Stalos area in Chania for the current situation, as well as the future, by taking into account the newly designed Civil Plan which is expected to be implemented in the near future and includes an expansion of built areas. In addition, the behavior of the stream during heavy rain events was assessed, and it was determined that the flood risk of the adjacent to the stream areas was relatively low, as the water level never reached nowhere near dangerous levels, despite heavy rain for extended periods of time.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012