19
Δεκ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κου Αλεξανδράκη Στυλιανού, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα19/12/2019 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Περιβαλλοντική ρύπανση σε εδάφη από απόθεση τεφρών παραγόμενων από συν-καύση δημοτικών απορριμάτων, λυμάτων και αγροτικών αποβλήτων του νομού Χανίων.

Εξεταστική Επιτροπή: 
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ, Π.Κ. (Επιβλέπουσα)
Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ, Π.Κ.
Αλεβίζος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Π.Κ.

Περίληψη:
Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αστικών αποβλήτων και οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον, καθώς και η αναζήτηση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργούν την ανάγκη αξιοποίησης τους. Η τεχνολογία της καύσης χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ενέργειας από ιλύ λυμάτων και από αστικά στερεά απόβλητα. Ωστόσο, η παραγωγή τέφρας κατά την διεργασία αυτή απαιτεί σωστή διαχείριση για την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται κατά την απόθεσή της στο έδαφος.
Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή χρησιμοποιήθηκαν τέφρες από λυματολάσπη(ΛΛ), πυρηνόξυλο(ΠΞ), αστικά στερεά απόβλητα(ΑΣΑ) και μείγματα αυτών, έπειτα από καύση σε στερεά/ρευστοποιημένη κλίνη. Για την σταθεροποίηση των βαρέων μετάλλων των τεφρών κατά την έκπλυσή τους μέσω εδάφους χρησιμοποιήθηκαν ως σταθεροποιητές ιπτάμενη τέφρα ΑΗΣ Μελίτης(ΙΤ), ″silica fume‶(SiO2) και τέφρα άχυρου σίτου(ΑΣ).
Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν εκπλύσεις των τεφρών μέσω του εδάφους και στην συνέχεια με την προσθήκη σταθεροποιητών σε διάφορες αναλογίες. Στα υδατικά εκπλύματα που προέκυψαν υπολογίστηκαν το pH, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, τα κύρια ανόργανα στοιχεία και ιχνοστοιχεία και η συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου, θείου και φωσφόρου.
Γενικά, παρατηρήθηκε συγκράτηση της πλειοψηφίας των στοιχείων στο δείγμα της τέφρας ΠΞ/ΑΣΑ 90:10 με την προσθήκη των σταθεροποιητών κατά την έκπλυση από το έδαφος. Για ποσοστό 10% σταθεροποιητών καταγράφηκε μείωση του ποσοστού έκπλυσης όλων των ιχνοστοιχείων, ενώ όταν χρησιμοποιήθηκε το μείγμα των σταθεροποιητών σε ποσοστό 10% έκαστο, η μείωση έκπλυσης των ιχνοστοιχείων ήταν υψηλότερη. Για ποσοστό σταθεροποιητών 20%, η μείωση των ιχνοστοιχείων συνεχίστηκε έως και 100% για όλα τα ιχνοστοιχεία, εκτός του Sr, το οποίο είχε πολύ χαμηλές τιμές και του Cr, το οποίο όμως παρουσίασε ιδιαίτερη μείωση από 76% έως και 89%.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012