19
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Βαγενά Ελένη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108, Αίθουσα συνεδριάσεων ΜΗΧΟΠ
Ώρα19/12/2019 11:00 - 12:00

Περιγραφή:


Τίτλος: Ορυκτολογική εξέταση και ποιοτική αναβάθμιση με μαγνητικό διαχωρισμό του σιδηρομεταλλεύματος της περιοχής Κακόπετρος (Ν. Χανίων)

Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεβίζος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Π.Κ. (Επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ, Π.Κ.
Στρατάκης Αντώνιος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ, Π.Κ.

Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ορυκτολογική μελέτη και η δυνατότητα εμπλουτισμού με μαγνητικό διαχωρισμό του σιδηρομεταλλεύματος της περιοχής Κακόπετρος (Νομός Χανίων).
Το σιδηρομετάλλευμα της περιοχής Κακόπετρου είναι λειμωνιτικού τύπου και βρίσκεται επάνω σε στρώμα φυλλιτών-χαλαζιτών το οποίο καλύπτεται από ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή ηλικίας Μειόκαινου. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά του σιδηρομεταλλεύματος είναι γκαιτίτης, χαλαζίας και δευτερευόντως, κρυπτομέλανας και αιματίτης. Η χημική ανάλυση των αρχικών δειγμάτων έδειξε, ότι η περιεκτικότητα του Fe2O3 κυμαίνεται από 52,75% έως 78,04%, ενώ του SiO2 κυμάνθηκε από 3,81% έως 33,10%. Σημαντικές συγκεντρώσεις MnO εντοπίζονται στο μετάλλευμα με περιεκτικότητα από 0,23% έως 15,84%.
Ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος διεξήχθη σε 3 φάσεις μαγνητικού διαχωρισμού. Ο πρώτος μαγνητικός διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε στα κοκκομετρικά κλάσματα, που προέκυψαν από τη θραύση και την κοσκίνιση του αρχικού υλικού, τα οποία είναι -8+4 mm, -4+1 mm, -1+0,250 mm, -0,250+0,010 mm και -0,010 mm. Στη συνέχεια ακολούθησε ο δεύτερος μαγνητικός διαχωρισμός όπου χρησιμοποιήθηκαν τα πλουσιότερα μαγνητικά προϊόντα του πρώτου μαγνητικού διαχωρισμού. Τέλος, ο τρίτος μαγνητικός διαχωρισμός εφαρμόστηκε στο αρχικό υλικό έπειτα από λειοτρίβηση στο ραβδόμυλο με στόχο να φτάσει στην κοκκομετρία -0,250 mm.
Τα αποτελέσματα δοκιμής του μαγνητικού διαχωρισμού του σιδηρομεταλλεύματος έδειξαν ότι o καλύτερος εμπλουτισμός επιτεύχθηκε στο κλάσμα -0,250+0,010 mm στα μονά περάσματα με ένταση 6Α με ανάλυση σε σίδηρο  61,31% και κατανομή 92,48% αντίστοιχα, ενώ το πυρίτιο βρίσκεται στο μη μαγνητικό με ανάλυση 58,77% και κατανομή 58,56% αντίστοιχα. Σημαντικές αναβαθμίσεις σημείωσε και το μαγγάνιο σε αρκετά κλάσματα, με καλύτερη αυτή του -0,250+0,010 mm στην ένταση 6Α στα μονά περάσματα, όπου αυξήθηκε κατά 24,21% με κατανομή βάρους 93,73%.

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012