18
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καραγεωργίου-Κανήν Χρήστου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 141Α-14, Εργαστήριο Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων
Ώρα18/12/2019 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Θέμα: Μεθοδολογία σχεδιασμού εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων για συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Methodology for designing GDPR compliant IoT applications)

Εξεταστική Επιτροπή:

Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης (επιβλέπων)

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης

Περίληψη: 

Από τον Μάιο του 2018, η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ έχει εισάγει νέα πρότυπα για τους οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε πολίτες της ΕΕ. Με τον σκοπό του να ενδυναμώσει τους ανθρώπους -όσων αφορά τον έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων- και να τους προστατέψει από ενδεχόμενες παραβιάσεις δεδομένων, η απόδειξη της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του GDPR, σε ρυθμιστές που την επιβάλλουν, αποτελεί μια ολοένα και αυξανόμενη προτεραιότητα για τους περισσότερος οργανισμούς έναντι υψηλών προστίμων για παραβιάσεις απορρήτου. Λόγω της δυσκολίας του να αναλυθεί ένα τρέχον σύστημα για την εκτίμηση της συμμόρφωσής του στον κανονισμό, οι απαιτήσεις του GDPR πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την φάση του σχεδιασμού του συστήματος. Σε αυτή την εργασία, περιγράφουμε μια μεθοδολογία για την ανάλυση αυτών των απαιτήσεων και την ενσωμάτωσή τους στην διαδικασία σχεδιασμού μιας εφαρμογής Τηλε-επίβλεψης Ασθενών (Remote Patient Monitoring). Μιας και δεν υπάρχει κάποια γενική μεθοδολογία που να καλύπτει όλα τα συστήματα και τους τομείς εφαρμογών, επικεντρωνόμαστε σε έναν από αυτούς: μια Υπηρεσιοκεντρική Αρχιτεκτονική (SOA) του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στο Νέφος (Cloud). Έπειτα από την ανάλυση των εξαρτήσεων ανάμεσα σε όλα τα μέρη του συστήματος (όπως προσωπικά δεδομένα, χρήστες, υπηρεσίες νέφους, κλπ.), είμαστε σε θέση να δημιουργούμε αναφορές δεδομένων (που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων του GDPR) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της συμμόρφωσης στον κανονισμό. Για την απόδειξη της ιδέας, εφαρμόζουμε την προαναφερθείσα ανάλυση και αναπαριστούμε την πληροφορία του συστήματός μας, τα περιεχόμενα των μερών του, τις απαιτήσεις του και τις αλληλοεξαρτήσεις που περιέχονται σε αυτό, με τη βοήθεια ενός labeled-property γράφου σε μια βάση δεδομένων γράφων (graph database). Η απόφαση για το αν το σύστημα συμμορφώνεται στο GDPR μπορεί να ληφθεί ύστερα από την απάντηση και ανάλυση μιας σειράς από ερωτήσεις (επεκφρασμένες σαν ερωτήματα-queries πάνω στον γράφο του συστήματος). Η λογική πίσω από την προσέγγισή μας καθιστά την εκτίμηση συμμόρφωσης στον κανονισμό ευκολότερη μόλις ο γράφος του σχεδιασμένου συστήματός μας έχει κατασκευαστεί. Συνοψίζοντας, δείχνουμε πως ένας τέτοιος γράφος μπορεί να κατασκευαστεί, λαμβάνοντας σαν είσοδο: (α) απαιτήσεις σχεδιασμού και (β) απαιτήσεις GDPR. Ακόμη, δείχνουμε πως η εκτίμηση της συμμόρφωσης στον κανονισμό έγκειται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων πάνω στον γράφο σε μια βάση δεδομένων γράφων.

Abstract:

As of May 2018, the enforcement of the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) has introduced new standards for organizations processing personal data of EU residents. With the purpose of giving people more control over their data, as well as protecting them from potential data breaches, proving compliance with GDPR requirements, to regulators who mandate it, has become an ever-increasing priority for most organizations, with steep fines to be paid for privacy violations. Due to the difficulty of analyzing a running system for evaluating its compliance, GDPR requirements must be taken into consideration during the system’s design phase. In this work, we provide the methodology for analyzing these requirements and incorporating them into the design process of a Remote Patient Monitoring application. Since there is no universal methodology that covers all application domains and systems, we focus on a single such application domain: an IoT Service Oriented Architecture design for the cloud. By analyzing the dependencies between all system components (such as personal data, users, cloud services, etc.), we are able to create data-filled reports (related to the GDPR’s personal data demands) that can be used for evaluating compliance. In order to show proof of concept, we apply the aforementioned analysis and represent our system’s information of component properties, requirements and dependencies by means of a labeled-property graph in a graph database. The decision of whether the system is GDPR compliant can be reached once a series of questions (expressed as queries run upon the system graph) have been answered and analyzed. The rationale behind our approach deems it much easier to evaluate GDPR compliance once the designed system’s graph has been constructed. In summary, we demonstrate how such a graph can be created by taking as input both: (a) design requirements and (b) GDPR requirements. We also demonstrate how the evaluation of GDPR compliance lies within analyzing the results of queries run upon the graph in a graph database.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012