Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Σβετς Γιάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα01/05/2020 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Tο πολιτισμικό τοπίο του Αποκόρωνα
Εκφάνσεις του παραδοσιακού στην τουριστική κατοικία
Εκτιμήσεις και προοπτικές»

 

Title:The cultural landscape of Apokoronas
Expressions of traditional forms in the tourist residence
Αssessments and prospects

Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος (επιβλέπων)
 Επίκουρη Καθηγήτρια : Διμέλλη Δέσποινα
 Επίκουρη Καθηγήτρια : Καραμανέα Παναγιώτα

Περίληψη

Το φαινόμενο του τουρισμού αποφέρει σαφώς πολλά κέρδη, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αλλοίωσης του ελληνικού τοπίου, τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου. Ο Αποκόρωνας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς μέχρι και τη δεκαετία του 1970 περίπου, το φυσικό τοπίο του τον καθιστά ως περιοχή πρωτογενούς τομέα και οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και σε μικρότερο ποσοστό με την αλιεία ενώ σήμερα οι κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους, έχουν στρέψει το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μίας μεγάλης αντίφασης μεταξύ του φυσικού τοπίου, των υποδομών της περιοχής, των παλιών κατοικιών και των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία ποικίλουν σε κατηγορίες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες κατά βάση στις παράκτιες περιοχές και τουριστικές κατοικίες στις ορεινές.

Μεθοδολογία. Αρχικά θα διερευνηθεί ο τρόπος οργάνωσης του Αποκόρωνα, ως προς το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον του, συμπεριλαμβάνοντας τα μνημεία της περιοχής και τον ρόλο τους σε αυτήν. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις περιπτώσεις της παραδοσιακής και της τουριστικής κατοικίας καθώς θα μελετηθούν τα βασικά
χαρακτηριστικά που τις διέπουν, η επίδραση που προκαλεί η μία στην άλλη σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και οι νομοθεσίες που τις πλαισιώνουν.

Πρωτοτυπία. Η εργασία πρωτοτυπεί στην αξιολόγηση της μορφής της τουριστικής κατοικίας, ενώ παράλληλα, θα εξεταστεί η περίπτωση της εγκαταλελειμμένης, παραδοσιακής κατοικίας και οι πιθανοί τρόποι αποκατάστασής της ως προς τη μορφολογία της με σκοπό την επανένταξή της στο ενεργό δομημένο περιβάλλον είτε για την περίπτωση τουριστικής αξιοποίησης είτε όχι.

Η ανάπτυξη του τουρισμού θα έπρεπε να είναι σε άμεση συνάρτηση με την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής και ο βασικός στόχος αυτής της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργηθεί μία πρόταση που να φέρει τον Αποκόρωνα πιο κοντά σε αυτού του είδους την ιδεολογία.

Abstract
The phenomenon of tourism clearly brings many profits, not only in the financial sector, but at the same time it is one of the most significant factors that contributes to the alteration of the Greek landscape, natural and manmade. The region of Apokoronas is a typical example, due to the fact that until the decade of 70’s, the natural landscape consists the region as a primary sector area and its inhabitants were mainly engaged in agriculture, livestock breeding and to a lesser extent fishing whereas today, most of the residents have turned their professional interest in tourism. This results in a great contradiction between the natural landscape, the infrastructure of the area, the old residences and tourist accommodation which vary in categories, large hotel units mainly at the coastal areas and tourist residences at the mountainous areas.

Methodology. Initially, there will be an investigation considering the way the area of Apokoronas is organized in terms of it’s natural and built environment, including the monuments of the area and the role they play in it. Particular attention will be paid to the cases of the traditional houses and the houses that are used as tourist accommodation.  as they will be studied in terms of the key features that characterize them, the impact they have on each other in combination with the natural landscape and the laws that affect them.

Originality. This thesis is original in terms of evaluating the form of the tourist residence, while at the same time, it will  examine the case of the abandoned, traditional residence and the possible ways to restore it considering its form, in order to reintegrate it to the active built environment, either for the case of tourist exploitation or not.
The development of tourism should be in direct correlation with the protection, elevation and ethical exploitation, of the environmental and cultural heritage of each region and the main objective of this Postgraduate Diploma thesis is to create a proposal that brings Apokoronas closer to this kind of ideology.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012