Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Μαϊ

Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας κας Σκαλούμπακα Αλτάνης και κας Ρέππα Ευαγγελίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: ΑΡΜΗΧ   Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/05/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμα: Αλτάνη Σκαλούμπακα, Ευαγγελία Ρέππα

Τίτλος: Βαλτεσινίκο Αρκαδίας: Χαρτογραφώντας την αλήθεια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στο σήμερα

Title: Valtessiniko – Arcadia, Peloponnese: Mapping Local Traditional Architecture as it stands today

 

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης (επιβλέπων)
Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αμαλία Κωτσάκη

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αναλύει την αρχιτεκτονική του οικισμού Βαλτεσινίκου Αρκαδίας ως προς την τυπολογία και την κατασκευή των παραδοσιακών κτισμάτων και παράλληλα καταγράφει τη σημερινή του κατάσταση.
Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και είναι απαραίτητη η διατήρησή της. Για τον λόγο αυτό, αναλύεται η έννοια της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και μελετώνται οι επιρροές των παραδοσιακών μαστόρων της Πελοποννήσου.
Γίνεται απόπειρα διερεύνησης της κτηριακής συγκρότησης του Βαλτεσινίκου και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο επεκτάθηκε. Περιγράφονται οι τυπικές κατοικίες και αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά τους, όπως προκύπτουν από τις αναλύσεις όγκων, μορφών-ρυθμών και τρόπων κατασκευής. Ακολουθεί η ανάλυση της κατασκευής και των μορφολογικών χαρακτηριστικών των παραδοσιακών κτηρίων.
Η έρευνα πραγματεύεται, ακόμα, την ανάγνωση της σημερινής κατάστασης του οικισμού. Πιο ειδικά, χαρτογραφούνται η παλαιότητα, τα ύψη και η κατάσταση διατήρησης όλων των κτηρίων. Με βάση την καταγραφή της συμβατότητας προσθηκών στα παλαιά κτήρια, αναδεικνύεται ο βαθμός αλλοίωσης της αρχικής μορφής του οικισμού, με σκοπό να αναζητηθούν τα αίτια.
Η υφιστάμενη κατάσταση των κτισμάτων στο Βαλτεσινίκο αποτελεί πεδίο προβληματισμού για το μέλλον της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η ερευνητική εργασία επιχειρεί να φέρει στην επιφάνεια το ζήτημα των παραδοσιακών οικισμών που έχουν υποστεί αλλοίωση της αρχιτεκτονικής τους ταυτότητας. Μέσα από την προσπάθεια για την ανάδειξη της σημερινής κατάστασης, σκοπός είναι η γενικότερη ευαισθητοποιήση σε θέματα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Έντονος καταλήγει να είναι ο προβληματισμός για το αν μπορεί να δοθεί λύση ή αν η αλλοίωση του οικισμού είναι τόσο σοβαρή, ώστε να χαρακτηριστεί μη αναστρέψιμη.

Abstract

The present dissertation analyses the architecture of the settlement of Valtessiniko in Arcadia, in terms of typology and construction of traditional buildings and at the same time records its current condition.
Traditional architecture is an integral part of Greece's architectural heritage and its preservation is essential. For this reason, the concept of traditional architecture is analysed, and the influences of the traditional craftsmen of the Peloponnese are studied.
An attempt is being made to investigate the structure of Valtessiniko and analyse the way in which the village developed. Typical dwellings are described and their characteristics are recorded, with emphasis on the analysis of volumes, forms-style and modes of construction. This is followed by an analysis of the construction and morphological characteristics.
The research also deals with the understanding of the current condition of the village. More specifically, the age, heights and state of preservation of all buildings is mapped. Based on the record of the compatibility of additions to old buildings, the degree of alteration of the original form of the settlement is evaluated, in order to seek the causes of the problem.
The current state of buildings in Valtessiniko raises a matter of concern for the future of traditional architecture. This dissertation attempts to bring to the surface the issue of traditional settlements of which the architectural identity has been altered. Through the effort to highlight the current condition, the aim is to raise general awareness on issues of architectural heritage.
The question of whether the problem can be resolved or whether the damage to the settlement is so serious that can be described as irreversible, is critical.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012