Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Μαϊ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ταταράκη Μαρίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσίαhttps://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/8KJSEEBK
Ώρα14/05/2020 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:               Ταταράκη Μαρία

Αριθμός Μητρώου:            2014010063

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Ο Ρόλος του Ψυχολογικού Κεφαλαίου στην Αντιλαμβανόμενη Μελλοντική Απασχολησιμότητα των Φοιτητών».

Τίτλος στα Αγγλικά: ‘The Role of Psychological Capital in Students’ Perceived Future Employability’.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:         Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:    Ατσαλάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:  Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:      

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στις έννοιες του ψυχολογικού κεφαλαίου (PsycologicalCapital) και της μελλοντικής απασχολησιμότητας (employability) των φοιτητών. Η έννοια του ψυχολογικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτελεί μια θετική κατάσταση του ατόμου και περιλαμβάνει 4 διαστάσεις: α)Ελπίδα (Hope),  β)Αυτεπάρκεια (Self-efficacy), γ)Αισιοδοξία (Optimism),  δ)Ψυχολογική Ανθεκτικότητα (Resilience). Η μελλοντική απασχολησιμότητα αναφέρεται στην εικόνα που έχουν οι φοιτητές για τον «εργασιακό» τους εαυτό, μετά τη λήξη των σπουδών τους. Η εργασία υποθέτει ότι το Ψυχολογικό Κεφάλαιο έχει μια θετική σχέση με την μελλοντική απασχολησιμότητα. Επίσης, υποθέτουμε ότι σημαντική επιρροή στη σχέση αυτή έχει η ωριμότητα του φοιτητή, καθώς η σχέση ψυχολογικού κεφαλαίου και μελλοντικής απασχολησιμότητας ίσως να είναι ισχυρότερη σε φοιτητές με μεγάλη ωριμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα και στατιστικές αναλύσεις, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε φοιτητές διαφορετικών σχολών. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις μέσω των οποίων μπορούμε εύστοχα να συλλέξουμε πλήθος διαφορετικών απαντήσεων, απόψεων και αντιλήψεων των φοιτητών, τόσο για την μελλοντική απασχολησιμότητα, την καριέρα,  τις πεποιθήσεις και τα όνειρά τους, όσο και για την επίδραση της ψυχολογία τους σε αυτά. Παράλληλα εξετάζεται και ο παράγοντας ‘ωριμότητα’ των φοιτητών, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Τέλος, στην παρούσα διπλωματική εργασία αφού παρουσιαστούν, και αναλυθούν, θα γίνουν κατανοητές οι έννοιες του ψυχολογικού κεφαλαίου, της μελλοντικής απασχολησιμότητας, της αντιλαμβανόμενης μελλοντικής απασχολησιμότητας και της ωριμότητας, καθώς και η μεταξύ τους συσχέτιση.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:       

This project focuses on the concepts of Psycological Capital and the future employability of students. According to the literature, the concept of psychological capital is a positive state of a person and includes 4 dimensions: a) Hope, b) Self-efficacy, c) Optimism, d) Psychological Resilience.

Future employability refers to the perception that students have of their "work" self after completing their studies. The project assumes that the Psychological Capital has a positive correlation with future employability. We also assume that the maturity of the student has a significant impact on this correlation, as the connection between psychological capital and future employability may be stronger in students with high maturity.

More specifically, in the context of the project, research and statistical analyzes were carried out, with the assistance of a questionnaire that was distributed to students of different faculties. The questionnaire contains questions through which we can accurately collect a number of different answers, opinions and perceptions of students, both about their future employability, career, beliefs and dreams and the impact of their psychology on them. At the same time, the factor of "maturity" of the students is examined, which is important part of the research. Finally, in the present dissertation, being presented and analyzed, the concepts of psychological capital, future employability, perceived future employability and maturity, as well as the correlation between them, will be understood.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:           14/05/2020

Ώρα:    12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:

Σύνδεσμος:   https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/8KJSEEBK

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012