Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Μαϊ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Δέσποινας Τσιλίκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/05/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΛΙΚΗ

Αριθμός Μητρώου:               2016019005

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:           «Προσομοίωση μαγνητοϋδροδυναμικών φαινομένων: οι εναλλακτικές προσεγγίσεις»

Τίτλος στα Αγγλικά:            «Simulation of magnetohydrodynamic phenomena: the different approaches»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ιωάννης Κ. Νικολός

Πρώτο Μέλος: Ανάργυρος Ι. Δελής

Δεύτερο Μέλος:          Μιχαήλ Ταταράκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:         

Οι αρχές της Μαγνητοϋδροδυναμικής (MHD - Magneto Hydrodynamics) έχουν πολλές εφαρμογές μεταξύ άλλων στη γεωλογία, στην αστροφυσική στη ρευστομηχανική και στην τέταρτη κατάσταση της ύλης, το «πλάσμα». Η MHD θεωρία αποτελεί επιστημονικό αντικείμενο με τεράστιο εύρος και όσον αφορά το ίδιο το φαινόμενο καθώς και τις εφαρμογές του, με συνεχή εξέλιξη.  Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση των εναλλακτικών προσεγγίσεων, που εφαρμόζονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσον αφορά στην προσομοίωση των μαγνητοϋδροδυναμικών φαινομένων.

Χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική και διαδικτυακή αναζήτηση (ακαδημαϊκά άρθρα, εγχειρίδια χρήσης κωδίκων, πληροφορίες στις ιστοσελίδες των κωδίκων προσομοίωσης MHD ροών), καθώς και διάλογος με τους εμπνευστές των διαφορετικών προσεγγίσεων, όταν τα εγχειρίδια και τα ακαδημαϊκά άρθρα δεν ήταν αρκετά για την επικαιροποίηση αυτών των προσεγγίσεων.

Η παρούσα εργασία δεν διεκδικεί την ολότητα της καταγραφής των κωδίκων που μπορεί να επιλύουν MHD προβλήματα (για π.χ. δεν αναλύονται αυτοί που επιλύουν σχετικιστικές εξισώσεις, ούτε και όσοι είναι μέρος εμπορικών/μη ελεύθερων προγραμμάτων). Παρόλα αυτά μπορεί να αποτελέσει ένα καλό εφόδιο για όποιον θέλει να γνωρίσει τη θεωρία της μαγνητοϋδροδυναμικής μέσα από τις εξισώσεις που την περιγράφουν, τις μεθόδους που εφαρμόζονται κατά πλειοψηφία σε ενεργούς κώδικες MHD αυτή τη στιγμή και την εν δυνάμει χρήση τους. Ταυτόχρονα, η ανάδειξη των προβληματικών σημείων και ελλείψεων των υπαρχουσών μεθόδων προσομοίωσης θα συνεισφέρει στο να τεθούν τα σωστά ερωτήματα προς επίλυση για τους ερευνητές στο μέλλον.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:      The magnetohydrodynamics’ (MHD) principles are applied in a variety of applications among others in geology, astrophysics, fluid mechanics and in the fourth state of matter the “plasma”. MHD theory is a scientific area with large spectrum in regards to the phenomenοn itself, as well as its applications, with constant evolution. This work aims to present the alternative approaches that are used by the academic community regarding the simulation of magnetohydrodynamic phenomena.

Bibliographic and internet searching has been conducted (papers, manuals, information in the MHD flow simulation codes’ websites), as well as personal communication with the developers of the alternative approaches, when the manuals and papers were not adequate.

The present work does not contain all the codes solving MHD problems (for example those solving relativistic equations are not mentioned, nor those parts of commercial/non-free programs). Nevertheless, it could be a proper tool for anyone that wants to know at first the theory of magnetohydrodynamics through equations, the methods used in the majority of active MHD codes and also the possible applications of such methods.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             20/05/2020

Ώρα:                       11.00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

Topic: Master Thesis Tsiliki Despoina

Time: May 20, 2020 11:00 AM Athens

 

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/9360029806?pwd=UGtRTm1wWE5jSkxjQWFPTzJYTW1Sdz09

 

Meeting ID: 936 002 9806

Password: 080181

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012