Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Μαϊ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Τσουρβάκα Αντώνιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ αποστάσεως
Ώρα29/05/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Συμβολή συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση δομών σε περιοχή του Νοτίου Ιονίου

Title: Contribution of seismic reflection synthetic data for imaging structures in the Southern Ionian Sea

Εξεταστική Επιτροπή:
Καθηγητής Βαφείδης Αντώνιος, Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης (Επιβλέπων)
Καθηγητής Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Σχολή ΜΗΧΟΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Καθηγητής Σουπιός Παντελής, Department of Geosciences, College of Petroleum Engineering & Geosciences, KFUPM

Περίληψη:
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα σεισμικής ανάκλασης σε θαλάσσια περιοχή στο Νότιο Ιόνιο με στόχο την επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων και τεχνικών τόσο στο στάδιο της συλλογής όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας των πραγματικών δεδομένων. Για τη δημιουργία τους, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Matlab(ΤΜ), στο εργαστήριο εφαρμοσμένης γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από υπάρχοντα δεδομένα σεισμικής ανάκλασης καθώς και γεωλογικές πληροφορίες από την ευρύτερη περιοχή κατασκευάστηκε  σεισμικό μοντέλο μήκους 17500 m και βάθους  12000 m.
Ως πρώτο βήμα έγινε η ταξινόμηση των συνθετικών δεδομένων κοινής πηγής σε καταγραφές κοινού ενδιάμεσου σημείου. Ακολούθησε η διόρθωση κανονικής χρονικής απόκλισης, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν σεισμικές τομές υπέρθεσης χρησιμοποιώντας όλα τα ίχνη ή μερικά από αυτά τα οποία αντιστοιχούν σε κοντινά στην σεισμική πηγή υδρόφωνα (μερική υπέρθεση). Στην σεισμική τομή μερικής υπέρθεσης η οποία απεικονίζει καλύτερα τους ανακλαστήρες εφαρμόσθηκαν τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης  για την ανακατασκευή των ανακλαστήρων και την τοποθέτησή τους στην σωστή θέση.
Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι σεισμικής χωροθέτησης του Kirchoff, των πεπερασμένων διαφορών και η μέθοδος μετατόπισης φάσης στο χώρο συχνότητας κυματάριθμου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν δέκα δοκιμές για σεισμικά μοντέλα όπου η σεισμική ταχύτητα ή η μέση τετραγωνική ταχύτητα εξαρτάται από την θέση του κοινού ενδιάμεσου σημείου και από τον διπλό κατακόρυφο χρόνο.  Η βέλτιστη χωροθετημένη σεισμική τομή προέκυψε από την μέθοδο σεισμικής χωροθέτησης στο χώρο συχνότητας κυματάριθμου.
Τέλος από την σύγκριση αυτής της χωροθετημένης τομής με  το αρχικό γεωλογικό μοντέλο προέκυψε ότι η επιλογή των παραμέτρων του πειράματος καθώς και των μεθόδων επεξεργασία είναι η βέλτιστη, καθώς η σεισμική ανάκλαση απεικονίζει πολύ καλά τους ανακλαστήρες.

Abstract:
In this postgraduate thesis, synthetic seismic reflection data were created in a marine area in the Southern Ionian with the aim of selecting the optimal parameters and techniques both at the collection stage and at the actual data processing stage. To create them, Matlab software (TM) was used in the applied geophysics laboratory of the Technical University of Crete, which is based on the method of finite differences. Using data from existing seismic reflection data as well as geological information from the wider area, a seismic model 17500 m long and 12000 m deep was constructed.
The first step was to classify the synthetic data from a common source in common intermediate recordings. This was followed by a correction of normal time deviation, followed by seismic cross-sectional cross-sections using all traces or some of those corresponding to sources close to the seismic source hydrophones (partial overvoltage). In the seismic section of partial overlap which better depicts the reflectors, seismic location techniques were applied for the reconstruction of the reflectors and their placement in the correct position.
The methods of seismic location of Kirchoff, finite differences and the method of phase shift in the frequency range were used. In particular, ten tests were performed for seismic models where the seismic velocity or average square velocity depends on the position of the common intermediate point and the double vertical time. The optimal location of the seismic section was obtained by the Phase Shift method in the frequency range.
Finally, the comparison of this spatial section with the original geological model showed that the choice of experiment parameters as well as processing methods is optimal, as the seismic reflection reflects the reflectors very well.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012