Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λούντζη Γεωργίου Διονυσίου κ.Νικολαϊδη Γαλήνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/06/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Λούντζης Γεώργιος Διονύσιος Νικολαΐδη Γαλήνη

Τίτλος:Θεωρήσεις περί θανάτου και σύγχρονα σχεδιαστικά παραδείγματα χώρων ταφής
Title:Theories of death and contemporary design examples of burial sites

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, 13:00 μ.μ.
Μέσω Τηλεδιάσκεψης
https://tuc-gr.zoom.us/j/8292049171?pwd=RjdwNTVYRFJ4V2J1VDFIQWxHbDc3dz09


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπλ.Καθ.:Χατζησάββα Δήμητρα  (επιβλέπουσα)
Επίκ. Καθ.:Καραμανέα Πανίτα 
Αναπλ. Καθ.: Τζομπανάκης Αλέξιος 


Περίληψη

Bασική επιδίωξη της ερευνητικής εργασίας είναι η θεωρητική  κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνθήκης του θανάτου και η κριτική ανάλυση σημαντικών χώρων ταφής στην σύγχρονη Ευρώπη. Η πρώτη ενότητα σχετίζεται με την ιστορική διερεύνηση των θεωρήσεων περί θανάτου, φιλοσοφικών και πολιτισμικών, από τον Μεσαίωνα έως και τη σύγχρονη εποχή.  Μέσω του Phillipe Aries και του Michel Vovelle προσεγγίζονται οι αλλαγές στις στάσεις, αντιλήψεις και τελετουργίες γύρω από το ζήτημα της απόκρισης  απέναντι στον θάνατο. Πρόκειται για την μετάβαση από τον θάνατο ως αποδεκτό γεγονός, στον εξοστρακισμό του από την δημόσια σφαίρα των νεωτερικών κοινωνιών, όπως αναφέρεται και στο έργο του Geoffrey Gorer και την ανακήρυξή του ως πολιτικό ζήτημα σε μια εποχή ευδαίμονης βιομηχανοκρατίας μέσω των απόψεων του Michel Foucault και του Giorgio Agamben. Στην δεύτερη ενότητα της εργασίας εξετάζεται η επιρροή των παραπάνω θεωρήσεων στον σχεδιασμό των σύγχρονων χώρων ταφής στην Ευρώπη, η χωρική εξέλιξη  και η διαφαινόμενη αστική δυναμική, σε συνδυασμό με τον υπερβατικό τους χαρακτήρα. Παράλληλα μελετώνται ως έτεροι τόποι, όπως αναφέρονται στο έργο του Michel Foucault, καθώς και ως σημαντικοί χωρικοί φορείς νοημάτων που σχετίζονται με την μεταβαλλόμενη φύση της κοινωνίας και το αστικό και τοπιακό της απόθεμα. Τέλος, μέσω της ανάλυσης σύγχρονων σχεδιαστικών παραδειγμάτων, προσεγγίζονται ζητήματα αστικής ένταξης και τοπιακής συγκρότησης σε σύγχρονους νεκροταφειακούς χώρους στον Ευρωπαϊκό Βορρά και Νότο και η ανάδειξή τους ως σημεία αναφοράς στον ιστό και τη ζωή της πόλης.

Abstract 


The main aim of the research work is the theoretical understanding of the social and cultural condition of death and the critical analysis of important burial sites in modern Europe. The first section deals with the historical investigation of the views on death, philosophical and cultural, from the Middle Ages to modern times. Through Phillipe Aries and Michel Vovelle, changes in attitudes, perceptions and rituals approach the issue of the response to death. This is the transition from death as an acceptable event, to his expulsion from the public sphere of modern societies, as mentioned in the work of Geoffrey Gorer and his proclamation as a political issue in an era of blissful industrialism through the views of Michel Foucault and his Giorgio Agamben. The second section of the paper examines the influence of the above views on the design of modern burial sites in Europe, spatial development and emerging urban dynamics, combined with their transcendental character. At the same time, they are studied as other places, as mentioned in the work of Michel Foucault, as well as as important spatial bodies of meaning related to the changing nature of society and its urban and local reserves. Finally, through the analysis of modern design examples, issues of urban integration and landscaping in modern cemeteries in the European North and South and their emergence as reference points in the fabric and life of the city are approached.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012