Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Μπατάκη Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα12/06/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:                  ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΟΜΟ

Αριθμός Μητρώου:               2017015019

 

Τίτλος στα Αγγλικά:            EXPLORING ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Τίτλος στα Ελληνικά:           .ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ

Πρώτο Μέλος:             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Δεύτερο Μέλος:          ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά[2]:         

 

The objective of this Master Thesis is to discover the criteria required for a successful RPA

assessment and, therefore, raise the chances for a successful implementation. This

research intends to give organisations a tool to assess potential processes for automation

effectively. The literature reviewed for this study is previous research of RPA as well as

successful case studies. The theoretical part of the study was completed by interviewing

six experts in the field. The result of this thesis is the creation of two tools that assist

organisations with the selection, assessment, and prioritisation of processes for

automation.

The research suggests that it is crucial to conduct a process assessment before

development since many RPA projects fail due to poor choice of processes. The results

suggest that there are ten main criteria when evaluating a process for RPA and three

criteria which in combination with some of the main criteria have an impact on the

prioritisation.

The Process Assessment Model is a simple but effective tool for organisations to quickly

remove processes that are not ideal for automation with RPA. The Process Assessment

Formula is a tool which calculates the complexity of the process as well as the value it will

provide if automated to decide whether the process should be automated and

categorise it in the priority table.

These tools can assist organisations in deciding effectively which processes can be

automated, and which are suitable for automation. Furthermore, the Process Assessment

Formula can prioritise the full list of processes in order to discover which processes will

provide the highest value to the organisation.

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

Στόχος αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να ανακαλύψει τα κριτήρια που απαιτούνται για μία επιτυχή RPA αξιολόγηση και, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι πιθανότητες για μία επιτυχημένη εφαρμογή του RPA. Αυτή η έρευνα σκοπεύει να δώσει ένα εργαλείο για την αποτελεσματική αξιολόγηση πιθανών διεργασιών για αυτοματοποίηση. Η βιβλιογραφία που εξετάστηκε για αυτήν την εργασία είναι από προηγούμενη έρευνα στο RPA καθώς και επιτυχημένα case studies. Το θεωρητικό μέρος της μελέτης ολοκληρώθηκε με συνέντευξη έξι ειδικών στον τομέα του RPA. Το αποτέλεσμα αυτής της διατριβής είναι η δημιουργία δύο εργαλείων που βοηθούν στην επιλογή, αξιολόγηση και προτεραιότητα των διεργασιών για αυτοματοποίηση.

Η έρευνα δείχνει ότι είναι υψηλής σημασίας να διεξαχθεί μια αξιολόγηση της διεργασίας πριν από την ανάπτυξη, καθώς πολλά project RPA αποτυγχάνουν λόγω κακής επιλογής διεργασιών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν δέκα βασικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση μιας διεργασίας για RPA και τρία κριτήρια τα οποία σε συνδυασμό με ορισμένα από τα κύρια κριτήρια έχουν αντίκτυπο στην προτεραιότητα.

Το Process Assessment Model είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο που βοηθάει τους οργανισμούς να αφαιρούν γρήγορα διαδικασίες που δεν είναι ιδανικές για αυτοματοποίηση με RPA. To Process Assessment Formula είναι ένα εργαλείο που υπολογίζει την πολυπλοκότητα της διεργασίας καθώς και την αξία που θα παράσχει εάν αυτοματοποιηθεί ώστε μία επιχείρηση να μπορεί να αποφασίσει εάν η διεργασία θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί και έπειτα να την κατηγοριοποιήσει στον πίνακα προτεραιότητας.

Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να αποφασίσουν αποτελεσματικά ποιες διεργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν και ποιες είναι κατάλληλες για αυτοματοποίηση. Επιπλέον, το εργαλείο Process Assessment Formula μπορεί να κατατάξει τον πλήρη κατάλογο των διεργασιών σε προτεραιότητα προκειμένου να ανακαλύψει ποιες διεργασίες θα παρέχουν την υψηλότερη αξία.

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             12/06/2020

Ώρα:                       10:00

Αίθουσα Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/3543763131?pwd=U2wwd1h2NVY1ak1SOEVKMy9NUmVFdz09

Κτίριο:    ………………………………………

 
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012