Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ματθαίου Στυλιανής- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/07/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Στυλιανή Ματθαίου


Τίτλος:Παθητικά Συστήματα Σκίασης στην Ισλαμική Κουλτούρα
Εξετάζοντας την περίπτωση του Mashrabiya

Title:Passive Shading Systems of the Islamic Culture
Examining the Mashrabiya Case

Πέμπτη  2 Ιουλίου 2020 12.00μμ
Μέσω τηλεδιάσκεψης
https://tuc-gr.zoom.us/j/99519937571?pwd=RkoxTGFNSE1tQlJyeEQwaGxyLzBXdz09

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκ. Καθ.: Αλέξανδρος Βαζάκας  (επιβλέπων)
Επικ.Καθ.:Μανδαλάκη Μαρία
Αναπλ. Καθ.:Κωτσάκη Αμαλία

Περίληψη
Οι κοινωνικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ανατολή, αποτέλεσαν αίτια για την εφεύρεση του παθητικού συστήματος σκίασης που ονομάζεται “mashrabiya”. Ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός ρόλος των δαντελωτών mashrabiyas, παραμένει μέχρι και σήμερα μια σημαντική παραδοσιακή πτυχή της αρχιτεκτονικής, τόσο της Μέσης Ανατολής όσο και των ευρύτερων περιοχών. Παρ’ όλα αυτά, με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής, των κοινωνικών εθίμων, αναγκών και το υψηλό κόστος βιομηχανοποίησης των υλικών και τεχνικών των χειροποίητων mashrabiyas, τα ισλαμικά κτίρια έχουν χάσει πλέον ή αλλοιώσει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, από τις προσόψεις τους. Αυτή η ερευνητική εργασία αναλύει την κοινωνική, ιστορική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική πτυχή του mashrabiya, εξετάζει τις διάφορες τυπολογίες του και υποστηρίζει ότι, το πολυχρηστικό αυτό αρχιτεκτονικό στοιχείο επηρεάστηκε από την πρωταρχική τεχνική της κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με την θεωρία του Gottfried Semper. Επιπλέον, μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες τεχνικές, μορφές και σχεδιαστικές μέθοδοι επηρεάζουν τις πέντε βασικές λειτουργίες του mashrabiya σύμφωνα με τον Hassan Fathy. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και με ποιον τρόπο, αυτό το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό στοιχείο, για επίλυση περιβαλλοντικών και σχεδιαστικών προβλημάτων στη σημερινή ευρύτερη αρχιτεκτονική, πέραν της ισλαμικής; 

Λέξεις κλειδιά: Ισλαμικός Πολιτισμός, Mashrabiya, Κλωστοϋφαντουργία, Βιοκλιματικό, Γεωμετρικά Μοτίβα, Παραμετρικός Σχεδιασμός, Ψηφιακές Τεχνολογίες
Abstract
It is generally acknowledged that the social and climatic conditions that prevail in the East, consisted the reason for the invention of the passive shading system called “mashrabiya”. The social and environmental role of the laced mashrabiyas, remain until today an important traditional aspect of the architecture not only of the Middle East but also of the areas nearby. Nevertheless, along with the development of architecture, the social customs and traditions, the needs and the high cost of the industrialization of materials and techniques of handmade mashrabiyas, the Islamic buildings have lost or distorted this distinctive trait from their facades. The current research paper analyses the social, historic, cultural and environmental aspect of mashrabiya, examines its different typologies and suggests that this multipurpose architectural element was influenced from the primary technique of textile industry in accordance with Semper’s theory. In addition, this paper studies the ways in which the different techniques, forms and design methods influence the five main functions of mashrabiya, according to Hassan Fathy. Is it possible for these to be used in such a way that the traditional architectural element can resolve the environmental and design problems of today’s wider architecture, apart from the Islamic? 
Keywords: Islamic Civilization, Mashrabiya, Textile Industry, Bioclimatic, Geometric Patterns, Paramet¬ric Design, Digital Technologies
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012