Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Δαπόλας Ιωάννης-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα07/07/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:    ΔΑΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       

Α.Μ.:    2009050040 

Ημερομηνία Παρουσίασης:   7/7/2020 

Ώρα:  12:00 

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/94632162307?pwd=SU5OWEo4eVVPWXpWSWgxYmtyOXNKUT09  

Θέμα «Μελέτη και ανάλυση θαλάσσιων κυματισμών στη Νοτιοδυτική Κρήτη και σύγκριση με μετεωρολογικές προβλέψεις κυματισμών»

Title «Research and analysis of sea waves in Southwest Crete and comparison with wave forecast data»

Επιβλέπων: Κος. Συνολάκης Κωνσταντίνος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Κος. Συνολάκης Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
  2. Κα. Ψυλλάκη Ελευθερία 
  3. Κος. Καλογεράκης Νικόλαος

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση πειραματικών μετρήσεων των βασικών χαρακτηριστικών των θαλάσσιων κυμάτων στην περιοχή των Σφακίων.

 Η διεξαγωγή του πειράματος έγινε δυνατή με τη χρήση ειδικής μετρητικής διάταξης η οποία τοποθετήθηκε ανοιχτά του λιμανιού των Σφακίων για  χρονικό διάστημα δύο ετών. Παράλληλα συλλέχθηκαν πληροφορίες και δεδομένα από μετεωρολογικές εκτιμήσεις για το ύψος, τη συχνότητα και τη διεύθυνση των κυμάτων την ίδια χρονική περίοδο.

Στόχος της εργασίας είναι η συλλογή των πειραματικών δεδομένων και η σύγκριση τους με εκτιμήσεις μετεωρολογικών υπολογιστικών μοντέλων. Παρατηρείται, επίσης, η μεταβολή των κυματικών φαινομένων με την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή των εποχών και σημειώνονται σημαντικά κυματικά συμβάντα.

Από την μελέτη των μετεωρολογικών εκτιμήσεων των βασικών κυματικών μεγεθών της ίδιας χρονικής περιόδου υποδεικνύεται σημαντική συνάφεια σε σχέση με τα πειραματικά δεδομένα.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη εποπτεία των κυματικών συνθηκών στην περιοχή των Σφακίων τόσο για σκοπούς ναυσιπλοΐας όσο και για κατασκευαστικούς σκοπούς στη διαμόρφωση της ακτής.

Abstract:

In the present diploma thesis, a comparative study of experimental measurements of the primary characteristics of sea waves in the area of Sfakia, Crete is presented.

The conduct of the experiment was made possible by the use of a special measuring device, which was located off the port of Sfakia for a total 2 years period of time. Meanwhile, information and data were selected from meteorological estimates of the wave height, frequency and direction at the same time period.

The purpose of this study is the collection of the experimental data and their comparison with the estimates of the meteorological computational models of wave distributions. In addition, the variation/alteration of the wave events during time is observed as well as the variations that occur on different seasons, and significant wave events are noted.

The study of the meteorological estimations of the wave characteristic values at the same time period indicates significant resemblance with the experimental data.

In conclusion, the results of this study could potentially be used for an improved supervision of the wave conditions in Sfakia area for both navigation and structural purposes on the formation of the shoreline.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012