Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Κουρουπάκη Μαλαματένιας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα16/07/2020 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Εξευρωπαϊσμός και Παράδοση σε ένα Αστικό  Μέγαρο επί Κρητικής Πολιτείας στα Χανιά: Χωρική Απόδοση της αστικής καθημερινής ζωής

Title: Europeanization and Tradition in an Urban Mansion of the Cretan State in Chania: Spatial Rendering of urban everyday life

 

Εξεταστική Επιτροπή

    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωτσάκη Αμαλία (επιβλέπουσα)
    Επίκουρος Καθηγητής Ασλανίδης Κλήμης
    Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην επανάχρηση ενός διατηρητέου νεοκλασικού κτίσματος στα Χανιά και τη μετατροπή του σε Μουσείο.  Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η Βίλα του βουλευτή Μανούσου Κούνδουρου στη Χαλέπα  Χανίων, κτισμένη το 1909 επί Κρητικής Πολιτείας.
Στόχος της εργασίας είναι η αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου και η δημιουργία ενός Μουσείου με την ονομασία «Μουσείο – Αστικό Μέγαρο Μανούσου Κούνδουρου», ένα μουσείο «του εαυτού του»  όπου θα αναδεικνύεται ο αστικός πολιτισμός των Χανιών επί Κρητικής Πολιτείας και ο κοσμοπολιτισμός που τον διακρίνει ως αποτέλεσμα της διοίκησης της νήσου από τις Ξένες Δυνάμεις. Παρότι ο πολιτισμός της υπαίθρου της Κρήτης (λαογραφικά θέματα κλπ) έχει αναδειχθεί επαρκώς μέσω σημαντικού αριθμού ιστορικών – λαογραφικών μουσείων στο νησί, δεν συμβαίνει το ανάλογο για τον αστικό πολιτισμό όπως αυτός αναπτύσσεται ειδικά στην περίοδο της Κρητικής Πολιτείας αποδίδοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον νεότερο πολιτισμό της νήσου.
Στα πλαίσια της εργασίας,  πραγματοποιείται η σχεδιαστική αναπαράσταση της προτεινόμενης διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων του αστικού μεγάρου, η οποία αποσκοπεί στην αναβίωση της καθημερινότητας μιας αστικής οικογένειας της εποχής αυτής.   Η πρόταση καλεί τους επισκέπτες, μέσα από το ταξίδι τους στο χώρο και στο χρόνο, πρωτίστως να δράσουν στο χώρο και να βιώσουν την ατμόσφαιρα του αστικού μεγάρου αυτής της χαρακτηριστικής για την Κρήτη περιόδου μέσω μιας μόνιμης έκθεσης που θα στεγάζεται στο κτίριο και θα περιλαμβάνει  αντικείμενα που θα αναδεικνύουν τις πτυχές του ιδιωτικού βίου, ηχητικές  και ψηφιακές εφαρμογές καθώς και πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Παράλληλα, η μετατροπή του νεοκλασικού κτιρίου σε μουσείο στοχεύει στη δημιουργία ενός  πολιτιστικού και τουριστικού πόλου, στη διεύρυνση της αντίληψης των πολιτών για το πολιτιστικό απόθεμα του τόπου καθώς και την ευαισθητοποίηση σε θέματα νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.


Abstract

This thesis concerns the reuse of a neoclassical building in Chania and its transformation into a Museum. Specifically, the villa of Manousos Koundouros in Halepa, Chania, built in 1909 during the Cretan State, was chosen.
The aim of the work is to utilize the historic building and create a Museum called "Museum - Urban Mansion of Manousos Koundouros", a museum "of itself" which will highlight the urban culture of Chania during the Cretan State and the cosmopolitanism that distinguishes it as a result of the administration of the island by the Foreign Forces. Although the culture of the countryside of Crete (folklore themes, etc.) has been sufficiently highlighted through a significant number of historical - folklore museums on the island, the same is not true of urban culture as it develops especially in the Cretan State’s period.
 As part of the work, the rendering of the proposed interior design of the urban mansion is carried out, which aims to revive the daily life of an urban family of this era. The proposal invites visitors, through their journey in space and time, primarily to experience the atmosphere of the urban mansion of this period typical for Crete through a permanent exhibition that will be housed in the building and will include objects which will highlight aspects of private life, audio and digital applications as well as information about the historical context of the time. At the same time, the transformation of the neoclassical building into a museum aims to create a cultural and tourist pole, to expand the perception of the citizens about the cultural reserve of the place as well as to raise awareness about newer cultural heritage.

 

https://tuc-gr.zoom.us/j/96645260918?pwd=Zmk2NTIySmp6TnlwYTlzdTRHU3lOUT09

Meeting ID: 966 4526 0918

Password: 105972


 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012