Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Ιουλ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Δέσποινας Τριχάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/07/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Δέσποινα Τριχάκη

Αριθμός Μητρώου:               2017019006

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:           Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Υφιστάμενη κατάσταση και οδηγός εφαρμογής

Τίτλος στα Αγγλικά:            E-government: Existing situation and implementation guide

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ματσατσίνης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Μαριά Ευπραξία- Αίθρα

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:         

Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) αναφέρεται στην εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση και τις νέες διοικητικές πρακτικές, οι οποίες εισήχθησαν από τις ανωτέρω τεχνολογίες με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, ώστε η τελευταία να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να παρουσιαστούν οι έννοιες και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εν συνεχεία να δοθεί η υφιστάμενη κατάσταση καθώς και να παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ακολούθως θα γίνει παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο και των έργων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε έχουν έστω ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια όπως η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, το σύστημα Taxis, το ενιαίο Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο, το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,  το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η "Εργάνη",  το σύστημα "Ήλιος", η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κα. Εν συνεχεία θα παρουσιαστεί η μελέτη του τρόπου αξιολόγησης της χώρας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και την έκθεση προόδου του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (EDPR) όσο και σε διεθνές επίπεδο με τον δείκτη ανάπτυξη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (EGDI) και εν τέλει θα γίνει μία ανάλυση SWOT, μέσω της οποίας προκύπτουν οι τελικές προτάσεις - οδηγός εφαρμογής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:         

The term e-government refers to the introduction of information and computer technologies in public administration and the new administrative practices introduced by the above technologies for the purpose of modernizing the state and the public administration so that the latter making it more efficient and efficient, ensuring the satisfaction of the needs of society as a whole and promoting active citizenship. The aim of this paper is to first introduce the concepts and content of eGovernment and then to present the current situation as well as to present statistical data on the current situation at international and national level. Next, a presentation of the existing situation at the national level and of the projects that have been completed or started in recent years, such as the Single Digital Portal, the Taxis, the Single Demographics and Registry, the Transylvania, OpenGov and OpenData, the Human Resources Register of the Greek The Public Procurement Register, the Central Public Procurement Register, Ergani, the Helios system, the electronic prescription, SYZEFXIS, The study will focus on assessing the country's assessment of both the European digital economy and society (DESI) and the Digital Agenda for Europe (EDPR) progress report, as well as at the international level with the eGovernment development indicator EGDI) and finally a SWOT analysis is performed, which arrives to the final suggestions - implementation guide.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             23/7/2020

Ώρα:                       11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος στο Skype: https://join.skype.com/goHSfSEz3JrQ

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012