Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μαρτζάκλη Χριστίνα-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα24/07/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Χριστίνα Μαρτζάκλη

Α.Μ.: 2014050092

Ημερομηνία Παρουσίασης: 24/07/2020

Ώρα: 13:00

Αίθουσα: 

https://tuc-gr.zoom.us/j/2280033716?pwd=NWJPeUF4S0VBVzBVVWJKL2p0Rm5xQT09

Θέμα « ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ »

Title « SIMULATION OF THE GROUNDWATER FLOW AND OPTIMALPUMPING SCHEME IN THE AREA OF MOIRES, HERAKLION CRETE»

Επιβλέπων: Καρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1: Καρατζάς Γεώργιος

2: Νικολαΐδης Νικόλαος

3: Τριχάκης Ιωάννης

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο την προσομοίωση της υπόγειας ροής και τη βελτιστοποίηση των αντλήσεων στην περιοχή των Μοιρών του Ηρακλείου της Κρήτης.

Στην εργασία αρχικά αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα και για την περιοχή μελέτης μας. Στη συνέχεια, αναφέρουμε το μαθηματικό υπόβαθρο των μοντέλων προσομοίωσης υπόγειας ροής εξηγώντας κάποιες βασικές εξισώσεις. Γίνεται επίσης, αναφορά στα μοντέλα των πεπερασμένων διαφορών και στοιχείων. Επειδή, στη συγκεκριμένη εργασία ασχοληθήκαμε κυρίως με το μαθηματικό μοντέλο PTC γίνεται ανάλυση των εξισώσεών του αλλά και αναφορά του προγράμματος Argus One στο οποίο αυτό περικλείεται.

Παρακάτω, ορίζουμε το πρόβλημα το οποίο πρέπει να γραμμικοποιήσουμε καθώς, ο υδροφορέας μας είναι ελεύθερος και το υδραυλικό του ύψος μειώνεται μη γραμμικά. Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε τη μέθοδο Simplex.

Πιο συγκεκριμένα, ορίσαμε εννιά πηγάδια άντλησης και εννιά πηγάδια παρατήρησης όπου, με τη βοήθεια του PTC και με παροχές που ορίσαμε εμείς στο πρόγραμμα παρουσιάζονταν τα αντίστοιχα υδραυλικά ύψη. Τα δεδομένα που διαθέτουμε αφορούν τα έτη 2008-2009.

Ορίζοντας τις παροχές προκύπτουν κάποια υδραυλικά ύψη τα οποία επεξεργαζόμαστε με μαθηματικούς τύπους και ύστερα μέσω του προγράμματος της Matlab, γίνεται η γραμμικοποίηση της μεθόδου Simplex. Έτσι, προκύπτουν οι βέλτιστες παροχές.

Το πρόγραμμα χρειάστηκε να το «τρέξουμε» τέσσερις φορές μέχρι να συγκλίνουν τα αποτελέσματα, δηλαδή να βρεθεί η βέλτιστη λύση για τις παροχές άντλησης. Παρατηρούμε, ότι κάποια πηγάδια θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά και άλλα να αντλούν με τις μέγιστες παροχές τους.

Abstract:

The present thesis aims to the simulation of the groundwater flow and to optimize pumping scheme in the area of Moires, Heraklion Crete.

This thesis initially provides some general information about groundwater and our study area. In the first part the mathematical background of the underground flow simulation models is presented as well as some of the basic equations of groundwater flow. Reference is also made to finite difference models and data. In addition the mathematical model of PTC, is employed and the reference to Argus One program is presented.

Since the groundwater flow equation for unconfined aquifers is nonlinear in the present thesis a piece linear approach is present to linearize the problem and determine a groundwater management solution of an optimal pumping scheme. For the solution of this problem the Simplex Method is used.

Specifically, nine pumping wells were selected and nine observation wells where, with the help of the PTC mathematical model the objective is to minimize pumping cost subject to a set of hydraulic head constraints. The data we have are for the years 2008-2009.

The program had to run four times until the results converged to the optimal solution for pumping supplies. The results have shown that some wells should remain closed and others pump at their maximum capacity

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012