Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Στυλιανού Σουρμελάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα04/08/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Στυλιανός Σουρμελάκης

Αριθμός Μητρώου:              2013010016

Τίτλος στα Ελληνικά:            Μελέτη για τη χωροταξία μέσων παραγωγής και τη δημιουργία ειδικού αποθηκευτικού χώρου προϊόντων υπαίθριας χρήσης.

Τίτλος στα Αγγλικά:             Study about the spatial planning of production resources and the creation of specialized space for storing outdoor furniture products.

      • Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος: Καθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

    • Η διαδικασία της παραγωγής ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη σειρά για τη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, συνήθως σε μεγάλες ποσότητες. Μπορεί να νοηθεί ως μια διαδικασία μετατροπής πόρων σε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι πόροι που χρειάζονται για την παραγωγή ενός προϊόντος διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που μετατρέπονται για να δημιουργηθεί το προϊόν, δηλαδή τα υλικά, τις πληροφορίες ή τα ενδιάμεσα προϊόντα, και σε εκείνους που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των πρώτων, δηλαδή τους εργαζόμενους και τις μηχανές. Σε μια δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της διαδικασία παραγωγής ένας αριθμός υλικών ή ενδιάμεσων προϊόντων χρησιμοποιείται από τη δεύτερη κατηγορία πόρων για να εκτελεστεί ένα μέρος της διαδικασίας παραγωγής και να δημιουργηθεί ένα μέρος του τελικού προϊόντος ή ένα ακόμα ενδιάμεσο προϊόν. Για την παραγωγή ενός προϊόντος μπορεί να χρειάζεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός τέτοιων διαδικασιών, με διαφορετικό χρόνο
    • της εργασίας στα Ελληνικά:          

εκτέλεσης, απαιτώντας πολλές την ύπαρξη επιπλέον χώρου για την αποθήκευση των προϊόντων μέχρι να γίνει επεξεργασία τους από τον επόμενο σταθμό παραγωγής. Επίσης, ανάλογα με τη ζήτηση απαιτείται διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου των αποθεμάτων τωντελικών προϊόντων που θα επιτρέψει την ομαλή αποστολή τους στους αγοραστές.

 Η χωροταξική διάταξη μιας γραμμής παραγωγής σε έναν υπάρχον χώρο, προγραμματίζοντας σωστά τη βέλτιστη τοποθέτηση αποθηκευτικών χώρων για τα τελικά και τα ενδιάμεσα προϊόντα, ώστε να γίνεται σωστή εξυπηρέτηση των σταθμών παραγωγής και της ζήτησης, αποτελεί καίριο πρόβλημα της σύγχρονης βιομηχανίας, και ειδικότερα των μικρών παραγωγών και βιοτεχνιών. Μια καλή χωροταξία των σταθμών παραγωγής και των αποθηκευτικών χώρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου, την καλύτερη ροή πόρων προς τους σταθμούς παραγωγής, καλύτερες συνθήκες εργασίας και τη βελτίωση του χρόνου παραγωγής.

   Σε αυτή την εργασία μελετάται το πρόβλημα δημιουργίας ειδικών αποθηκευτικών χώρων για μια βιοτεχνία προϊόντων υπαίθριας χρήσης. Με βάση την υπάρχουσα χωροταξική διάταξη της γραμμής παραγωγής της βιοτεχνίας γίνεται μελέτη για τη βέλτιστη εκμετάλλευση επιπλέον χώρου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει μέρος της παραγωγής και αποθηκευτικό χώρο για τα τελικά προϊόντα. Η βέλτιστη τοποθέτηση των συγκεκριμένων μονάδων γίνεται με γνώμονα τους υπάρχοντες κανονισμούς ασφαλείας και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής με αυξημένα οικονομικά οφέλη για τη βιοτεχνία.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           

  The production process is defined as the sum of all the sequential operations needed to create a specific product or service, usually in large amounts. It can be thought as a process of transforming resources into products. The resources needed to produce a product can be divided into two categories. The first category includes the materials that are transformed to create the product or an intermediate product, while in the second category are included the means that are used to transform the resources from the first category, i.e. human resources and machinery. During an operation that constitutes part of the production process, a number of materials or intermediate products are used by the second type of resources to execute part of the production process and create part of the final product or another intermediate product. To produce a specific product many such processes may be needed, having different execution times, and requiring extra space for storing products at an intermediate stage, so that they can be used in the next production station. Moreover, depending on the demand for a specific product storage space management is required to allow its smooth coverage.

   The spatial planning of a production line inside an existing space, the correct programming of the optimal placement of storage spaces for final and intermediate products so that the production stations are correctly served, is a crucial problem of modern industry, especially for smaller companies. Good spatial planning of production stations and storage spaces can have beneficial effects for the exploitation of storage space, the flow of resources between production stations, better working conditions, and improvement of production time.

   In this study the problem of creating specialized storage space for a small outdoor furniture production company is addressed. Based on the current spatial planning of their production line the optimal usage of extra space is studied, to host extra storage space and part of the production line. The optimal placement of specific production stations is performed with regard to the existing safety regulations and the optimization of the production process, that will offer increased economic benefits to the company.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             4/8/2020

Ώρα:                       10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:

Σύνδεσμος: https://meet.lync.com/office365.tuc.gr/mariab/R4O0XYHM

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012