Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γληγόρη Γεωργίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα06/08/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΓΛΗΓΟΡΗΣ

θέμα
Επιχειρηματολογία και Συλλογισμός στο Υπολογιστικό Νέφος
Argumentation and Reasoning on the Computational Cloud

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
Καθηγητής Ευριπίδης Πετράκης
Δρ. Νικόλαος Σπανουδάκης (μέλος ΕΔΙΠ Σχολής ΜΠΔ)

Περίληψη
Η σύγχρονη τάση στη σημερινή ψηφιακή εποχή είναι να παρέχονται υπολογιστικές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες μέσω διαδικτύου, ώστε ο διασυνδεδεμένος χρήστης να έχει πλήρη και εύκολη πρόσβαση από παντού, τόσο στις πλέον ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και στα αρχεία του. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιχειρεί την μεταφορά του Gorgias, ενός εργαλείου για λήψη αποφάσεων με βάση την επιχειρηματολογία και τον συλλογισμό, στο υπολογιστικό νέφος. Με βασική ιδέα τη σύνδεση προγραμμάτων με την μηχανή Prolog μέσω διαδικτύου, με το πέρας της εργασίας αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον στο υπολογιστικό νέφος. Μέσω της υλοποιημένης πλατφόρμας, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει φάκελους-έργα, να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί και να κατεβάσει αρχεία τοπικά. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας το πάνελ της εφαρμογής, αλληλεπιδρά και διαχειρίζεται τη μηχανή Prolog και το εργαλείο Gorgias και θέτει ερωτήματα, στα οποία με βάση τα αρχεία και τους κανόνες που έχει φορτώσει και έπειτα από συλλογιστική πορεία, παίρνει τις σχετικές απαντήσεις. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας σήμερα σε ότι αφορά τον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών στο διαδίκτυο. Η διαδικτυακή υπηρεσία είναι υλοποιημένη με το Spring boot framework της Java, ενώ για την διεπαφή χρήστη επιλέχθηκε η Angular 7, εργαλεία τα οποία μαζί με την βιβλιοθήκη RxJS παρέχουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Για τις ανάγκες αποθήκευσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε σχεσιακή βάση δεδομένων και τέλος για την εγκατάστασή της επιλέχθηκε η τεχνολογία των containers με την βοήθεια της πλατφόρμας Docker. Πυρήνας της εφαρμογής, όπως είναι φυσικό, είναι η μηχανή Prolog και κατά επέκταση το εργαλείο Gorgias, όπου οι βιβλιοθήκες του χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε αυτή. Ως αποτέλεσμα της εργασίας, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, προσφέροντας έναν δίαυλο επικοινωνίας με τη μηχανή Prolog και παρέχοντας στον τελικό χρήστη πληθώρα δυνατοτήτων.

Abstract 
The current trend in today’s digital era is to provide computing services to the end users via the world-wide web, so that the connected user has full and easy access from everywhere, both to the most up-to-date versions of the software, but in many cases also to the user’s own files. This thesis attempts the migration of Gorgias, a decision-making tool based on argumentation and reasoning, to the computational cloud. With the main idea of connecting programs to the Prolog engine via the web, at the completion of this thesis an integrated environment was developed on the computational cloud. Through the implemented platform, the user has the ability to create project folders, save, edit and download files locally. Additionally, using the application panel, the user interacts and manages the Prolog engine and the Gorgias tool and asks questions, which, based on the files and rules uploaded by the user and after a reasoning process, lead to answers. The application has been developed with state-of-the-art technologies in the domain of web application development. The online service is implemented using Java’s Spring boot framework, while for the user’s interface the Angular 7 framework has been chosen, both of which together with the RxJS library provide a complete user experience. For the data storage needs a relational database system was used and finally the container’s technology was selected for the application’s installation with the assistance of the Docker platform. Core of the application is, of course, the Prolog engine and consequently the Gorgias tool, whose libraries are used extensively in it. As a result of this thesis, the application is available online, providing a communication channel with the Prolog engine and offering to the user a variety of features.
 

Meeting ID: 922 1287 1004
Password: 438941

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012