Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ξανθάκη Εμμανουήλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα18/08/2020 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΑΚΗΣ

θέμα
Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος για την Τεκμηρίωση και Αξιοποίηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πανεπιστημιακών Μαθημάτων 

Development of a Web-Based Information System for the Documentation and Exploitation of the Learning Outcomes of University Courses

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπλ. Καθ. Μιχαήλ Γ.Λαγουδάκης (Επιβλέπων)
Αναπλ. Καθ. Αντώνιος Δεληγιαννάκης
Δρ. Νικόλαος Σπανουδάκης (Μέλος ΕΔΙΠ Σχολής ΜΠΔ)

Περίληψη
Η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση είναι απαραίτητες και κρίσιμες διαδικασίες για την ανωτάτη εκπαίδευση. Η διεθνής πιστοποίηση ΑΒΕΤ (Accreditation Board for Engineering and Technology) προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών πανεπιστημιακών σχολών, συνέστησε ένα αναθεωρημένο σύνολο κριτηρίων διαπίστευσης που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι των διαπιστευμένων προγραμμάτων πληρούν όλες τις απαιτήσεις για να εισέλθουν στον χώρο του επαγγέλματος. Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος στον ιστό (web application), το οποίο αποτελεί επέκταση υφιστάμενης εφαρμογής, που επιτρέπει τη συσχέτιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων με τα αποτελέσματα του Κριτηρίου 3 (Μαθησιακά Αποτελέσματα) της πιστοποίησης  ΑΒΕΤ σε επίπεδο μαθήματος, σχολής ή ιδρύματος και είναι διαθέσιμο προς χρήση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://perigrammata.tuc.gr. Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες, υπό τη μορφή ενός συμβουλευτικού συστήματος, στους φοιτητές που μπορούν να προγραμματίσουν την εκλογή των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων τους με βάση τις δεξιότητες που επιθυμούν να ενισχύσουν και παράλληλα ενημερώνει για τα ποσοστά ενίσχυσης για τα ΑΒΕΤ επιτεύγματα των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς. Επιτρέπει στους διδάσκοντες να εξάγουν το περίγραμμα των μαθημάτων τους (σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ΑΔΙΠ*) σε αρχείο τύπου pdf, σε μορφή HTML κώδικα για προσθήκη σε διαδικτυακό ιστότοπο, καθώς και την τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων τους στα πρότυπα της διεθνούς  πιστοποίησης ΑΒΕΤ.

* Τον Ιανουάριο του 2020 η ΑΔΙΠ μετονομάστηκε σε Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), αλλά για συνέπεια στο περιεχόμενο διατηρούμε μόνο τον όρο ΑΔΙΠ στο κείμενο.

Abstract
Assessment and continuous improvement are essential and critical processes for higher education. The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) has recommended a revised set of accreditation criteria which is designed to assure that graduates of accredited programs are prepared to enter the practice of engineering. Thus, we propose a web-based information system, which is an extension of an existing system, which allows the association of the learning outcomes of courses with the outcomes of the ABET Criterion 3 (Student Outcomes) at course, department and institution level and is available at https://perigrammata.tuc.gr. The proposed system offers services, in the form of a recommender system, to the students, who can plan their courses selection, based on the skills they want to enhance and also informs about the reinforcement rates for ABET achievements of the courses that they have successfully attended. It allows instructors to export the course outlines (according to the Quality Assurance and Certification Authority in Higher Education, ADIP*) to standard formats (e.g.pdf, HTML) and the documentation of the learning outcomes of their courses according to the standards of ABET accreditation.

* In January 2020, the Authority was renamed to Hellenic Authority for Higher Education (HAHE), but for consistency reasons we use only the term ADIP in the text.
 

Meeting ID: 921 8919 3400
Password: 123456

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012