29
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Βαρδάκη Βασιλείου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/09/2020 09:30 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Βαρδάκης Βασίλειος

Αριθμός Μητρώου:              2012010033

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Ανάλυση συστημάτων παραγωγής, όπου οι διάρκειες ζωής των παραγόμενων προϊόντων ακολουθούν την κατανομή Cox-2.

Τίτλος στα Αγγλικά:            Analysis of production systems, where the produced items lifetimes are stochastic and follow Cox-2 distribution.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Ιωαννίδης Ευστράτιος

Πρώτο Μέλος:            Κουϊκόγλου Βασίλειος

Δεύτερο Μέλος:          Τσιναράκης Γεώργιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Προτείνεται η μελέτη ενός συστήματος παραγωγής του οποίου τα προϊόντα έχουν τυχαίες διάρκειες ζωής. Οι αφίξεις των πελατών ακολουθούν την κατανομή Poisson, ενώ οι χρόνοι παραγωγής είναι εκθετικά κατανεμημένοι και οι διάρκειες ζωής των προϊόντων ακολουθούν την κατανομή Cox-2. Υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε την φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται κάθε προϊόν. Αναπτύξαμε ακριβές μαθηματικό μοντέλο για την περιγραφή του συστήματος και την εκτίμηση των διαφόρων μέτρων απόδοσής του.

Εξετάσαμε ακόμη την περίπτωση ενός συστήματος με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε την φάση της ζωής στην οποία βρίσκεται κάθε προϊόν. Στόχος είναι η σύγκριση των δύο συστημάτων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

It is proposed to study a production system whose products have a random lifetime. Customer arrivals follow the Poisson distribution, while production times are exponentially distributed and product lifetimes follow Cox-2 distribution. We assume that we know the phase of life in which each product is. We developed an accurate mathematical model for describing the system and estimating its various performance measures.

We have also considered the case of a system with the same characteristics, but without knowing the life phase in which each product is. The aim is to compare the two systems.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             29/09/2020

Ώρα:                                      09:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://join.skype.com/f1PjJ7aeePWP

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012