07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Μανδαλάκη Ελευθερίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα07/10/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Εφαρμογές της θερμικής ανάλυσης στον χαρακτηρισμό μητρικών σχηματισμών πετρελαίου

Title:Thermal Analysis applications in the characterization of source rocks

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Πασαδάκης Νικόλαος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων)
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Οικονομόπουλος  Ιωάννης, Δόκτωρ Γεωλόγος, ΕΛΠΕ

Περίληψη:
Το πετρελαϊκό σύστημα αποτελείται από τα μητρικά πετρώματα, τους πορώδεις διαπερατούς σχηματισμούς βράχων (ταμιευτήρες), την διαδικασία μετανάστευσης, τα πετρώματα κάλυψης (πετρώματα με αδιαπέραστα σφραγιστά στρώματα) και τις παγίδες (γεωλογικές δομές όπου εγκλωβίζονται οι υδρογονάνθρακες). 

Τα μητρικά πετρώματα είναι ο κύριος παράγοντας που χαρακτηρίζει την γένεση του πετρελαϊκού συστήματος, για αυτό και είναι τόσο σημαντική η αξιολόγησή τους όσο και ο προσδιορισμός της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του κοιτάσματος.

Για την αξιολόγηση των μητρικών πετρωμάτων χρησιμοποιούνται οι θερμικές αναλύσεις και η μέθοδος Rock-Eval, ενώ, συμπληρωματικά πραγματοποιούνται η κοκκομετρική ανάλυση και η περίθλαση ακτίνων –Χ.

Τα δείγματα που διερευνώνται στην συγκεκριμένη εργασία προέρχονται από την Δυτική Ελλάδα, όπου γίνεται ο προσδιορισμός της κατανομής του οργανικού υλικού. Συμπεραίνεται ότι η κατανομή είναι ομοιόμορφη στα κλάσματα.

Στην συνέχεια, αξιολογείται ποιοτικά η εφαρμοσιμότητα της θερμοβαρυτομετρικής ανάλυσης (η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα). Ακόμη, παρατηρείται η επίδραση των διαφορετικών μεθόδων στα αποτελέσματα της θερμικής ανάλυσης των δειγμάτων μετά  από την επεξεργασία με HCL.

Τέλος, με βάση την θερμική ανάλυση και με τον συνδυασμό της περίθλασης ακτίνων-Χ προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά ορυκτά που περιέχονται στα δείγματα. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012